Izjava o privatnosti

Privredno društvo CompanyWall doo je vlasnik web stranice www.companywall.ba .

CompanyWall business poštuje vašu privatnost. Ova izjava o privatnosti ima za cilj da Vas informiše da brinemo o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti na ovoj web stranici.

Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, štitimo ili na bilo koji drugi način obrađujemo vaše podatke.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Bosne i Hercegovine izvršili smo registraciju zbirki podataka o ličnosti kojima rukujemo u Centralnom registru.

 

Zaštita privatnosti

Podatak o ličnosti je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice, bez obzira na oblik u kome je izražena i na izvor informacije, po čijem nalogu, u čije ime, odnosno za čiji račun je informacija sačuvana, datum nastanka informacije, mjesto čuvanja informacije, način saznavanja informacije ili bez obzira na drugo svojstvo informacije.

Poduzetnici kao fizička lica

Prema Zakonu o privrednim društvima, poduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja djelatnost. Dakle, postoji razlika između "fizičkog lica" i "fizičkog lica koje obavlja djelatnost" - poduzetnika.

Poduzetnici mogu da počnu sa obavljanjem djelatnosti tek pošto se upišu u registar poslovnih subjekata, nakon čega dobivaju određene podatke, kao što su matični broj i porezni identifikacijski broj. Osim navedenih podataka, ni podaci kao što su brojevi računa, swift kodovi i drugi, koji se uglavnom tiču isključivo djelatnosti poduzetnika, ne spadaju u djelokrug primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Sigurnost podataka

CompanyWall business posebno vodi računa o sigurnosti ličnih podataka koje obrađuje. U cilju sprječavanja neovlaštenog pristupa ili otkrivanja, održavanja tačnosti podataka i sigurnosti odgovarajućeg korištenja ličnih podataka, CompanyWall business primjenjuje odgovarajuće kadrovske, tehničke i organizacione mjere kako bi zaštitio podatke o ličnosti koje obrađuje. Nastojimo da zaštitimo privatnost podataka o ličnosti koje obrađujemo. U slučaju neplanskog otkrivanja poduzet ćemo razumne korake kako bi ograničili i spriječili otkrivanje podataka.

CompanyWall business primjenjuje i mjere zaštite podataka od slučajnog gubitka, kao i neovlaštenog pristupa, korištenja, promjene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim sigurnim serverima sa zaštitnim zidovima.

Nažalost, ni za jedan prijenos podataka preko interneta ili sistema za skladištenje podataka ne može se garantovati potpuna zaštita. Ukoliko iz bilo kojeg razloga smatrate da vaša interakcija sa nama nije sigurna, molimo Vas da nas odmah obavijestite o nastalom problemu.

Osnovni identifikacijski podaci, bilans stanja i bilans uspjeha iskazani u financijskim izvještajima su obrađeni i javno objavljeni kao potpuni i računski tačni. Ažuriranje podataka se vrši na nedjeljnom nivou.

Lični podaci i vaša prava

Obrada podataka nije dozvoljena ako:

 • ne postoji punovažan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlaštenja;

 • se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlaštenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe;

 • svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

 • je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

 • je način obrade nedozvoljen;

 • je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

 • su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade;

 • je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastario.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da na Vaš zahtjev budete obaviješteni o obradi podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtijevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtijevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • svrha obrade nije jasno određena;

 • je svrha obrade izmijenjena, a nisu ispunjeni uvjeti za obradu za tu izmijenjenu svrhu;

 • ostvarena je svrha obrade, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

 • je način obrade nedozvoljen;

 • podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmjerna svrsi;

 • je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zamijeniti tačnim;

 • se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlaštenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima, a da se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Vaša prava- transparentnost

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok za tim postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

Opća regulativa o zaštiti podataka o ličnosti odnosno General Data Protection Regulation je novi pravni okvir koji propisuje način korištenja podataka o ličnosti, koja se primjenjuje od 25. maja 2018. godine.

Sa obzirom na to da je Bosna i Hercegovina kandidat za pristup u članstvo EU, u obavezi je da svoje zakonodavstvo uskladi sa evropskim propisima. Javni i privatni sektor su u dodatnoj obavezi da štite podatke o ličnosti građana u skladu sa evropskim standardima.

Ukoliko prilikom pretraživanja ove stranice naiđete na netačne ili nekorektne informacije molimo Vas da nas obavijestite.

CompanyWall d.o.o. @ 24.5.2018