Prodaja u izvršnom postupku stambenog objekta u Bijeljini


Datum
29.7.2021.
Početna cijena
11.907,79
Predmet aukcije
ec9ae4fa-be64-4e92-80ac-a38ccd12a27d
Mjesto
cd99c76f-7033-44a9-a3a3-3e43986553b1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINI Prodaja u izvršnom postupku stambenog objekta (povr. 68 m2) sa dvorištem... u Bijeljini26.05.2021.OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 I 119938 20 IBijeljina, 25.05.2021. godineOSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Ljilja Rajković, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Stajić Slavice koju zastupaju punomoćnici Miodrag Stojanović, Dejan Bogdanović Zoran Perić i Bojan Stojanović advokati iz Bijeljine, protiv izvršenika Stajić Drago sin Slobodana iz Bijeljine ul.Svetozara Ćorovića 30 i Stajić Slobodana sina Stanka iz Čađavice Donje, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 25.05.2021. godine sljedeći: Z A K LJ U Č A K ODREĐUJE SE prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika Stajić Drage i Stajić Slobodana za dan 30.06.2021. godine, sa početkom u 08:30 časova, kancelarija broj 41, označenih kao:- kč.br. 1948 OKUĆNICA, u naravi stambeni objekat 1. površine 68 m2, ostali objekti 2 površine 14 m2, dvorište površine 385 m2, upisane u List nepokretnosti br. 120 k.o. Bijeljina 1, u kome je Stajić Stanka Slobodan upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1, sa napomenom vještaka geometra da na licu mjesta pomoćni objekat broj 2 nije zatečen odnosno da je porušen, dok je stambeni objekat (koji je bio prizemni) proširen i nadograđen, što nije evidentirano u važećem geodetskom elaboratu. Na istoj parceli sagrađena su dva objekta, jedan stambeni a drugi pomoćni, koji takođe nisu upisani u važeći geodetski elaborat, te da je zatečeno stanje koje nije upisano u važeći geodetski elaborat prikazano crvenom bojom, dok je cijela parcela 1948 ukupne površine 467 m2 prikazana žutom bojom na skici vještaka geometra Gajić Zorana od 10.03.2021. godine koja se nalazi u spisu. Vrijednost nepokretnosti koje su predmet prodaje, prema nalazu vještaka građevinske struke Izić Mirsada od 30.03.2021. godine iznosi 201.722,70 KM.