Prodaja u izvršnom postupku oranice u k.o.Hase Brijesnica


Datum
18.4.2021.
Početna cijena
472.204,90
Predmet aukcije
4104c885-9c90-400d-af07-19f992a34017
Mjesto
5e706b50-83be-4b5d-b236-4edcfb73065e
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINI Prodaja u izvršnom postupku oranice (pov. 2500 m2)upisane u k.o.Hase - BrijesnicaOSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 Ip 099892 20 Ip 2Bijeljina, 07.04.2021. godine OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja NLB Banka A.D. Banja Luka, ul. Milana Tepića br. 4, protiv izvršenika Centro Pres D.O.O Bijeljina i Tošić Miroslava, iz Hasa bb, radi naplate duga, v.sp. 87.629,22 KM, van ročišta, donio je dana 07.04.2021.godine slijedeći Z A K LJ U Č A K- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se prvo ročište za javnu prodaju nepokretnih stvari izvršenika Tošić Miroslava označene kao:- kč br.288/SP u naravi oranica površine 2500 m2 upisana u zk. uložak broj 11 k.o Hase - Brijesnica kao susvojina izvršenika sa djelom 1000/168850 koja odgovara katastarskoj parceli označenoj kao k.č br. 602/6 upisana u PL br.1025/5 k.o Bijesnica -HaseProdaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 na dan 11.05.2021.godine u 11,00 časova. Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosu od 35.000,00 KM.