Prodaja stambeno-poslovnog objekta u pisanog u k.o.Kozjak


Datum
26.10.2020.
Početna cijena
82.980,05
Predmet aukcije
84c577c6-3bfa-4cdb-b6f4-034429353f0a
Mjesto
830d4eb8-1cbb-42e4-a630-5cb30ee6a7a1
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Prodaja stambeno-poslovnog objekta (40 m2) upisanog u k.o.Kozjak 09.09.2020.OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 074691 19 I 3 Bijeljina, 08.09.2020. godine OSNOVNI SUD U BIJELJINI, po sudiji ŽeljkiVakičić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Naša banka a.d. Bijeljijna,protiv izvršenika Todorović Ranka izLopara, ul. Stepe Stepanovića bb, radinaplate novčanog potraživanja, donio je dana 08.09.2020. godine sljedeće: Z A K LJ U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti –1. Određuje se drugo ročišteza javnu prodaju nekretnina Todorović Ranka upisanih u:označenih kao:-zk ul br 421 ko Kozjak i to na k.č.354/13 SP Luka u naravi stambeni poslovniobjekat pov. 40 m 2 sa pravom svojine u korist Todorović Ranka.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uzgradi ovog Suda, kancelarija broj 44 nadan 17.11.2020. gosine u 08,30 časova.2. Konstatuje se da jetržišna vrijednost nekretnina iz tač. Iovog Zaključka, utvrđena u iznosu od 56.850,00 KM. 3. Na drugom ročištu zaprodaju nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, ne može se prodati ispod 1/3utvrđene vrijednosti.