Prodaja pokretne imovine stecajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja - linija za poprečno rezanje, na mjeru sa pet glava (višelisni štuc) sa pr


Datum
2.6.2020.
Početna cijena
408.660,49
Predmet aukcije
d2b47486-984d-49cf-843d-6021ff51173e
Mjesto
ed5373ba-3924-4848-873b-97b2ebea07a5
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

19.05.2020 | rok: 24.06. 2020 | FBH | Čajniče
FL STAKORINA D.O.O. - U STECAJU ČAJNIČE
Prodaja pokretne imovine stecajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja - linija za poprečno rezanje, na mjeru sa pet glava (višelisni štuc) sa pr

Tekst

FL STAKORINA d.o.o. - u stecaju Čajniče

Broj: 02/20

Ma osnovu Odluke skupštine povjerilaca od 15.10.2019. godine i uz saglasnost odbora povjerilaca od 6.2.2020. godine o uslovima i načinu prodaje imovine stečajnog dužnika, stečajni upravnik

OGLAŠAVA

Prodaju pokretne imovine stecajnog dužnika putem usmenog javnog nadmetanja

[Predmet prodaje; Pokretna imovina i to:

- Linija za poprečno rezanje, na mjeru sa pet glava (višelisni štuc) sa prijemnim transporterom, fabričM broj 127, proizvođač Mebor CEL 60/15, godina proizvodnje 2015, početna licitaciona cijena 42.000,00 KM,

- Cirkular, jednovreteni, višelisni, cirkular, fabrički broj 01/15 i 02/15, proizvođač Tehnika Gornji Vakuf ACIV-250, godina proizvodnje 2015,2 komada, po komadu početna licitaciona cijena 10.500,00 KM, ukupno početna licitaciona cijena 21.000,00 KM.

Linija za fbrmiranje ploča, sa linijom za konce, fabrički broj 90 i 122/2015, proizvođač Fezer (Brazil), MAS 130 i MAS 10, godina proizvodnje 2015, početna licitaciona cijena je 87.500,00 KM (nad navedenom masinom priznato je razlučno pravo u korist Pavgord do.o. Foča).

- Kotao termouljni energent pellet, fabrički broj 12112015, sa instalacijom, proizvođač Progres Čačak, godina proizvodnje 2015, pocetna licitaciona cijena je 49.000,00 KM.

- Mašina za omotavanje folijom, proizvodac SIAT Italija WR 100-M2500, početna licitaciona cijena 3.150,00 KM.

- Ventilator sa elektromotDrom 5,5 kW, fabricki broj 0690, kapadtet 4660 tZ/h, početna licitaciona cijena 2.450,00 KM,

- Kancelarijski namještaj, oprema i uređaji sa početnom licitacionom cijenom 3.290 KM,

- Ostala sredstva sa početnom licitacionom cijenom od 9.814,00 KM.

Naprijed navedena oprema se prodaje u paketu, Sto ukupno početna licitaciona cijena iznosi 228.704,00 KM: U naprijed navedene cijene uračunat je PDV-e.

Ma navedenom pokretnom imovinom ne postoje lica koja imaju pravo preče kupovine. Prodaja naprijed

navedene imovine stecajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja licitacije dana

24.6.2020. godine, sa početkom u 11 časova u prostorijama stečajnog dužnika u Čajniču.

Naprijed navedena imovina prodaje se u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu, te se naknadnereklamacije ne uvažavaju. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakim radnim danom od 10

do 14 časova, Troškovi koji su vezani za prenos vlasništva i drugi padaju na teret kupca.

Na licitaciji pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja uplate kauciju u iznosu od 10% od početne

licitacione cijene za licitiranu pokretnu imovinu.

Uplata kaucije može se izvršiti na žiro-račun stecajnog dužnika broj: 5620088152711781 otvoren kod NLB banke a.d i dokaz o uplati priložiti na dan održavanja licitacije, predujam uplatiti dva dana prije održavanja licitacije. Kupac je dužan najkasnije u roku od 30 dana po obavljenoj licitaciji uplatiti izlicitiranu cijenu umanjenu za uplaćenu kauciju na žiro-račun stecajnog dužnika, u protivnom kaucija će pripasu stečajnom dužniku. Po uplati cjelokupne izlicitirane cijene kupac će preuzeti pokretne stvari. Sve dodatne informacije semogu dobiti od stecajnog upravnika nateleftmbroj: 065/922-757.

Napomena: Prodaja oglašene pokretne imovine po ovom oglasu će se izvršiti ukoliko se na licitaciji prijavi samo jedanučesnik

Stečajniupravnik IlićSlavko