Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika


Datum
20.10.2021.
Početna cijena
251.081,25
Predmet aukcije
f6541dfa-cfd0-4644-bcab-efc0b95cb8f4
Mjesto
dac12a97-c80c-4952-a8aa-232ebb7f4e0c
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


BH INVEST D.O.O. BIHAĆ JIB 4263472890005 Adresa Ferhad Paše Sokolovića 8 APOKRETNA I NEPOKRETNBH INVEST DOO BIHAĆ U STEČAJU - PRODAJA NEKRETNINA I MOTORNOG VOZILA STEČAJNOG DUŽNIKA 06.10.2021.Do.o. "VN INVEST Bihać -u stečaju MBS:1-5522-00Identifikactoni broj: 4263472890005 Banka: UniCredit d.dBroj: 17 St 091703 18 St Račun broj: 3385 0022 6248 8059 Tel/Mob.++387 61/224 700Broj: ST-18/04-2018 Bihać, 01.10.2021.godine Na osnovu dana tlOI.,102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ("Sl. novine F BiH", br. 29/03,32/04,68/05,42/06 i 52/18) i Odluka Odbora povjerilaca od 30.09.2021. godine i usmenog zaključka stečajnog sudije od 30.09.2021.g.u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika D.o.o. "BH INVEST"Bihać -u stečaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika, IzetaSelimović, objavljuje: OGLAS ZA 2. JAVNU PRODAJO NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA -javnim nadmetanjem -A. Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina stečajnog dužnika:1. Stambeni i poslovni prostori2. Putnički automobil B. Cijena, način, mjesto i vrijeme dostave pismenih ponuda Cijena stanova, poslovnih prostora i pokretne imovine-automobila za prodajuRednibrojBrojparceleOZNAKANEKRETNINAcijene prema procjeni sudskih vještaka u KMPočetna prodajna edena 75"/.od procjenjene u KMLOT 14204/5 E 2 LAstan na visokom prizemlju,vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 45,k.o. Bihać-grad,površina 57 m288.350,0066.262,50LOT 24204/5 E 21 LAstan na 3.spratu,vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 64,k.o. Bihać-grad,površina 53 m282150,0061.612,50ŠTZ4204/5 E 22 LAstan na 3.spratu,vlasništvo prodavca po ZK ti brci 65,k.o. Bihać-grad.piMŠina 53 m282.150,0061.612,50LOT 44204/5 E 28 LAstan na 4.spratu,vlasreštvc prodavca po ZK J drq 71,k.o. BftaćgradjKMšina 53 m279.500,0059.625,00LOT 54204/5 E 29 LAstan na 4.spratu. vlasništvo prodavca po ZK ilbroj 72,k.o. Bihać-grad, pov:53 m279.500,0059.625,00LOT 64204/5 E 31 LAstan na potkrovlju, vlasništw prodavca po ZK uLbroj 74,k.o. Bihać-grad.površina 52 m276.440,0057.330,00L0T74204/5 E 32 LAstan na potkrwlju,vlasništvo prodavca po ZK uLbroj 75,k.o. Bihać-grad, površina 57 m283790,0062.842,50L0T84204/5 E 35 LAstan na potkrovlju, vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 78,k.o. Bthačgrad,površina 42 m265.100,0048.825,00L0T94204/5 E 37 LAstan na potkrovlju,vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 80,k.o. Bihać-grad,pov.30 m246.500,0034.875,00LOT 104204/5 E 38 LAstan na potkrovlju .vlasništvo prodavca po ZK ul.broj 81,k.o. Bihać-grad,površina 42 m279.380,0059.535,00L0T114205/5 E3LBstan,vlsko prizemlje, vlasništvo prodavca po zk.ul. br 86 k.o. Bihać-grad, povrine 53m282.150,0061.612,50LOT 124205/5 E 8 LBstan,1,sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. br.91,k.o.Bihaćgrad, površina 57 m285.975,0064.481,25LOT 134205/5 E14 Šstan,2,sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. br.97,k.o.Bihać-grad,površina 57 m288.350,0066.262,50LOT 144205/5 E 20 LBstan,3.sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. bt103,k.o.Bihać-grad,površina 57 m288.350,0066.262,50LOT 154205/5 E 22 LBstan,3,sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. bri05,k.o.Bihać-grad,površina 36 m255.800,0041.850,00LOT 164205/5 E 23 LBstan,4.sprat,vlasništvo prodavca po ZK ul. bri06,k.o.Bihać-grad,površina 53 m279.500,0059.625,00LOT 174205/5 E 30 LBstan,potkrovlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. bd13,k.o.Bihać-grad,površina 70 m298.000,0073.500,00LOT 184205/5 E 31 LBstan,potkrovlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. brm.k.o.Bihačgrad, površina 54 m279.380,0059.535,00 LOT 194205/5 E32LBstan,potkrovlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. brt15,k.o.Bihać-grad, površina 68 m288.820,0066.615,00 POSLOVNI PROSTORILOT 204205/5 E34LBposlovni prostor.u visokom prizemlju .vlasništvo prodavca po ZK ul. brl17,k.o.Bihaćgrad,površina 77 m288.005,0066.003,75LOT 214205/5 E35LBPoslovni prostor,visoko prizemlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. br118,k.o.Bihać-grad,površina 56 m268.968,0051726,00LOT 224205/5 E36LBPoslovni prostor,visoko prizemlje,vlasništvo prodavca po ZK ul. brT19,k.o.Bihać-grad,površina 67 m276.576,0057.432,00 POKRETNA IMOVINA vrstamarkaiSpgodina proizvodnjeProcjenjena po vještakuLOT 23Putnički automobilHyundai2008.3.227,28 i 2.420,46 1. Imovina se prodaje po LOT-ovima i pojedinačno u postojećem pravnom i faktičkom statusu.2. Početna prodajna cijena po odluci odbora povjerioca je 75% od procjene stalnih sudskih vještaka.3. Imovina se ne može prodati ispod početne cijene navedene u oglasu.C. Pravo dostavljanjaPravo dostavljanja pismene ponude imaju sva fizička i pravna lica koja uplate osiguranje (depozit), u iznosu od 10% od početne vrijednosti Lota i uplata bude evidentirana na transakcijski račun d.o.o.‘BH INVEST-u stečaju broj 3385 0022 6248 8059 kod UniCredit banke, najkasnije do 03.11.2021. godine do 12,00 sa". Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte kao preporučena pošiljka sa dokazom o uplati depozita i punim nazivom,adresom i brojem telefona podnosioca prijave na adresu "VN INVESTd.o.o.-u stečaju, UI.Bosanska 31,77 000 Bfiiać, sa naznakom na koverti: "PONUDfrNE OTVARAJ" sa obaveznom naznakom predmeta na broj 17 St 091 70318 St, zaključno sa 03.11.2021. godine do 14,00 sad.Ponuda treba sadržavati:Podatke o fizičkom licu:ime i prezime, JMBG,fotokopiju identifikacijskog dokumenta, adresu i broj telefona.Za pravna lica:lzvod iz sudskog registra u originalu ili ovjerena fotokopija ne stariji od 6 mjeseci,broj transakcijskog računa, LV Broj,ime i prezime ovlaštenog lica u postupku prodaje,kopija identifikackmog dokumenta,broj telefona i adresa.Redni broj, vrstu po Lotu za kpji se ponuda dostavlja,iznos ponude izražen u KM, dokaz o uplati depozita.Ponude moraju biti potpisane od strane podnosioca i ovjerene pečatom ako se radi o pravnom licu.D. Proglašenje kupcaKomisija će u prisustvu ponuđača primljene ponude otvoriti dana 05.11.2021.god. (petak) u 13,00 h u prostorijama Općinskog suda, sudnici 40/111.Učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) kpji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na dan prodaje prijaviti se komisiji u periodu od 12,30 do 13,00 sati.te priložiti svpj identifikacijski dokument, sa kojim stiču pravo učešća na javnoj prodaj te potpisah izjavu o prihvatanju uvjeta prodaje navedenih u ovom oglasu.Ponuđači koji ne pristupe prodaji njihove pismene ponude neće biti otvorene niti razmatrane, u tom sluSju smatrat će se da je odustao od kupovine.Ponude sa ponuđenom cijenom manjom od početne neće se uzeti u razmatranje.Za najpovoljnijeg ponuđača biće proglašen ponuđač koji ponudi najveći iznos za pojedini predmet prodaje.U slučaju da budu više ponuđača za LOT, pristupit će se javnom nadmetanju za predmetnu nekretninu sa minimalnim podizanjem cijene od 1.000,00 KM Ukoliko bude samo jedna prijava ista će biti prihvaćena i ponuđač će se proglasiti kupcem.ponuđači koji na javnom oglasu nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća,položeni novac će im se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja postupka,umanjen za iznos od 50 KM što predstavlja troškove oglasa, bankarske troškove i si. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplati" cjelokupni iznos umanjene za iznos depozita i to za kupljene nekretnine u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, a pokretnine u roku od 8 dana. računajući od dana prodaje.ako najpovoljniji ponuđač ne upla" ukupnu proglašenu cijenu u naznačenom roku smatra se da je odustao, uplaćeni depozit će mu bW vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava drugi po redu najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drogi po redu najbolji ponuđač ne upla" kupoprodajnu cijenu u propisanom roku depozit će mu bi" vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos 500,00 KM što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava beči po redu najbolji ponuđač. Ako ni bed po rerkr najbolji ponuđač ne upla" kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu bi" vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500.00KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a stečajni upravnik će proglasiti prodaju neuspjelom.E. Ostali uvjeti prodajeImwina se prodaje po principu .viđeno kupljeno i postojeće faktički viđeno i pravo stanje), te isključuje naknadne reklamacije.Kupac snosi sve troškove kpji terete kupoprodaju (PDV,takse i drugo).Ovaj oglas je objavljen na oglasnoj tabli Općinskog suda u Bihaću i Dnevnom listu Oslobođenje I Dnevni avaz.Zainteresirani kupci mogu dobiti dodatne informacije radnim danom od 10-12 sati kao i pogledati stanove.Imovina koja je predmet prodaje može se pogleda" svaki radni dan, na osnovu prethodne rajave na mob. 061/224-700; 061/765482 kao i sve dodatne informadje. U Bihaću, 01.10.2021. Stečajni upravnik Izeta Selimović, mr.eccTIP POSTUPKAStečajSTATUSProdaja imovineDATUM OTVARANJA05.10.2018.IZVOR OGLASAOslobođenjeDATUM OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA2021-10-06SUDIJAAladin BajrićSUDOpćinski sud u BihaćuBROJ PREDMETA KOD SUDA17 0 St 091703 18 StTIP POSTUPKAPokretna i nepokretnNAČIN PLAĆANJAUsmeno javno nadmetanje