Prodaja nepokretnosti izvršenika-zemljište na KO Bijeljina 2


Datum
15.6.2021.
Početna cijena
262.871,15
Predmet aukcije
ed801300-443b-4caa-b97f-14a3c9232904
Mjesto
fc55fe77-8cc8-4cd0-a30d-fbf63df1dd8e
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj:80 0 I 097853 18 IBijeljina, 12.11.2020.godine OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Semir Mehanović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja "PAVGORD" d.o.o. Foča koga zastupa punomoćnik Vesna Stevanović advokat iz Bijeljine, protiv izvršenika PAVLOVIĆ MIROSLAVE kći Mike, sa prebivalištem u North Clark Street 5922, Čikago, Ilinois, 60660 USA i boravištem u Bijeljini, Popovi bb i PAVLOVIĆ SLOBODANA, sina Milisava, zv. Miko, sa prebivalištem u North Clark Street 5922, Čikago, Ilinois, 60660 USA i boravištem u Bijeljini, Popovi bb, zastupani po punomoćniku Lukić Blagiši advokatu iz Bijeljine, radi naplate novčanog potraživanja, vrijednost spora 4.056.320,06 KM, dana 12.11.2020.godine donio je sljedeći: Z A K LJ U ČAKo prvoj prodaji nepokretnosti 1. Određuje se prvo ročište za javnu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina upisanih u z.k. uložak broj 5414 k.o. Bijeljina 2, u susvojini izvršenika Pavlović Miroslave sa ½ dijela i Pavlović Slobodana sa ½ dijela, a što odgovara nekretninama upisanim u list nepokretnosti broj 6338 k.o. Bijeljina 2.2. Ročište za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka održat će se u srijedu 30.12.2020. godine u 12,00 časova, u zgradi Suda, soba broj 52, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci. Vrijednost nepokretnosti izvršenika po osnovu nalaza stalnog sudskog vještaka građevinske struke utvrđuje se u ukupnom iznosu od 4.645.200,00 KM.