Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj


Datum
4.3.2021.
Početna cijena
64.015,13
Predmet aukcije
ea06ec7a-1172-415d-af6c-874e6549041e
Mjesto
40db758d-6099-49d0-ad2e-48179439b39b
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj08.01.2021.OSNOVNI SUD U BIJELJINI ODJELJENJE U LOPARAMABroj: 80 2 Ip 077048 19 Ip 3Lopare, 04.01.2021. godineOsnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, sudija Jovan Savić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska Ministarstvo Finansija Poreska Uprava Područna Jedinica Bijeljina, protiv izvršenika Neđo Davidović Vl. Str Gaga Lopare, radi Izvršenje na nepokretnostima , v.s.p. 2.575,43 KM, van ročišta, donio je dana 04.01.2021.godine, sljedeći Z A K LJ U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti –Prva prodaja nekretnina označena u stavu I ovog zaključka koja je održana dana 05.11.2020.godine, smatra se bezuspješnom, te se :1. Određuje drugo ročište za javnu prodaju nekretnina izvršenika, označenih kao:- kč.br.1003, šuma, površine od 3635 m2, procjenje vrijednosti od 2.782,41 KM,- kč.br.1123,šuma, u površini od 9246 m2, procjenje vrijednosti od 7.077,35 KM- kč.br.1271, šuma, u površini od 569 m2, procjenjena vrijednost od 435,54 KM,- kč.br. 1004, pomoćni objekat, u površini od 29 m2, procjenjena vrijednost od 2.000 KM,sve upisane u List nepokretnosti br.4/2 k.o. Priboj, na imenu Davidović Steve Neđo. Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija Odjeljenja u Loparama br. 3. na dan, 26.03.2021. godine u 10:30 časova.