Prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika


Datum
20.10.2021.
Početna cijena
178.211,18
Predmet aukcije
53d7a114-5da3-4fff-9b21-fbaebffdf406
Mjesto
18a8faca-3c5f-45e4-b3f9-8e586a710027
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


ENTEA D.O.O. SARAJEVO JIB 4201608370005 Adresa Hifzi Bjelevca 82NEKRETNINAENTEA DOO SARAJEVO U STEČAJU - PRODAJA NEKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA 07.10.2021.DOO ENTEA U STEČAJU SARAJEVOHifzi Bjelevca 82 Broj: P-02/21Datum: 05.10.20121. godine Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 29/03, 32/04,42/06 i 52/18), i odluke Privremenog odbora povjerilaca od 30.09.2021. godine stečajni upravnik objavljuje: OGLAS O DRUGOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJAPREDMET PRODAJE:Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika kako slijedi: R.br. Naziv imovineJed. mj.Količ.Cijena NEKRETNINE KAO CJELINA 1.NEKRETNINE LOT 1Nekretnine ZK uložak 1351 br. parcele 558/1,562,556/1,556/2,566,557/1,558/2,564,557/2,559/1,563, 559/2 KO KULIJEŠ koja se sastoji od:Njiva od 2 do 4 klasem238424545.620,002.NEKRETNINE LOT 2Nekretnine ZK uložak 1126 br. parcele 140/1 i 140/2 KO OLOVSKE LUKE koja se sastoji od pašnjaka i njivem2304345.036,403.NEKRETNINE LOT 3Nekretnine ZK uložak 237 br. parcele 410/39/1 KO SP MEDOJEVIĆI koja se sastoji od šume Gaj i Kočarm21350001.059.750,00 UKUPNO: 1.650.406,40 USLOVI I NAČIN PRODAJE:1. Imovina se može prodati po LOT-ma, po procijenjenoj vrijednosti iz oglasa u iznosu navedenim po LOT-ma, koja ujedno predstavlja i najnižu cijenu ispod koje se nekretnine ne može prodati izuzev nekretnina opisanih kao LOT-2 čija je najniža cijena utvrđena 40.000,00 KM i LOT-3 čija je najniža cijena utvrđena 750.000,00 KM ispod koje se nekretnine ne mogu prodati.2. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.3. Pregled nekretnina zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu.4. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 10.12.2021. godine na adresi Ilidža, Rimski most sa početkom u 15 časova.5. Ponuđači pravna i fizička lica dužni su uz ponudu dostaviti: pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca), a fizička lica validan identifikacioni document, (lična karta ili pasoš).6. Strani ponuđači imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici stranih ulaganja u BiH.7. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozita u visini 50.000,00 KM (za cjelokupnu imovinu, ili imovinu za LOT-1 ili LOT -3) ili a za LOT-2 4.000,00 KM na žiro račun broj 140- 106-11200405-52-21 otvorenog kod SBER Banke d.d. Sarajevo, Filijala Ilidža na ime "ENTEA" d.o.o. U STEČAJU Sarajevo.8. Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.9. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 12.11.2021. godine do 13 časova.10. Ponuđačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.11. Drugorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora i uplati sredstava sa prvorangiranim ponuđačem.12. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po pravosnažnosti rješenja o dosudi. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.13. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač.14. Nekretnine opterećene priznatim razlučnim pravom u iznosu na utvrđenu najnižu prodajnu vrijednost.15. Pojedinačna cijena podizanja ponude za imovinu iz oglasa ne može iznositi manje od 5.000,00 KM.16. Ukoliko bude više ponuđača sa istom cijenom koja bude utvrđena kao validna i odgovarajuća u skladu sa minimalnom ponuđenom cijenom iz javnog oglasa, a niti jedan ponuđač ne ponudi cijenu veću od navedene u oglasu prodaja će se oglasiti neuspjelom.17. Prednost prilikom kupovine ima ponuđač koji je ponudio kupovinu imovine kao cjeline, (za sva tri LOT-a).18. Ponude u zatvorenim kovertama dostaviti na adresu "ENTEA" d.o.o. u stečaju Hamidović Besim Osik do broja 7., 71210 Ilidža najkasnije do 12.11.2021. godine do 13 časova.19. Stečajni upravnik zadržava pravo da nakon analize ponuda iste odbaci bez prava ponuđača na prigovor po bilo kom osnovu.Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061/337-991 STEČAJNI UPRAVNIKBesim Hamidović, dipl. ecc. TIP POSTUPKAStečajSTATUSProdaja imovineDATUM OTVARANJA19.12.2019.IZVOR OGLASAOslobođenjeDATUM OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA2021-10-07SUDIJAAleksandra VuletaSUDOpćinski sud u SarajevuBROJ PREDMETA KOD SUDA65 0 St 765800 19 StTIP POSTUPKANekretninaNAČIN PLAĆANJAUsmeno javno nadmetanje