Prodaja nekretnina izvršenika


Datum
18.4.2021.
Početna cijena
346.839,62
Predmet aukcije
ba29171a-d3e6-44b1-b6bf-cdf62536efe0
Mjesto
4e36aaa2-34de-4450-8eeb-273d984fcd27
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


OSNOVNI SUD U BIJELjINI Prodaja nekretnina izvršenika u Loparama07.04.2021.OSNOVNI SUD U BIJELJINIODJELJENJE U LOPARAMA Broj:80 2 I 000778 20 I 3Lopare, 02.04.2021.. godineOsnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, sudija Jovan Savić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Abadžić Gorana iz Jablanice, Opština Lopare, zastupan po punomoćniku advokatu Vojislavu Draškoviću iz Bijeljine, protiv izvršenika Kompanije "ELINS-PANIĆ KEP" d.o.o Brčko, ulica Bosne Srebrene 36, radi duga, dana 02.04.2021 donosi sljedećiZ A K LJ U Č A K- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti - Određuje se drugo ročište za javnu prodaju nekretnina izvršenika, označenih kao: k.č. br. 130/10 SP, površine 444 m2 i k.č. br. 130/9 SP površine 30 m2, obje upisane u ZK ul. br.908 K.O: Labucka, vlasništvo izvršenika, sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni od 35.076,00 KM, koja prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija Odjeljenja u Loparama br. 4. na dan, 17.05.2021.godine sa početkom u 08:30 časova. Zaključak o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti