Prodaja imovine stečajnog dužnika-zemljište, stambeni prostor


Datum
26.9.2021.
Početna cijena
41.258,65
Predmet aukcije
80bccf10-c75d-403f-bebb-7cbf55cd53fa
Mjesto
98fe4d9c-c967-479e-8b69-71cbf11a1ef7
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


ŽITOPRODUKT A.D. BANJA LUKA JIB 4400962990005 Adresa Siniše Mijatovića broj 9NEKRETNINAŽITOPRODUKT AD BANJA LUKA U STEČAJU - PRVA PRODAJA ZEMLJIŠTA STEČAJNOG DUŽNIKA 08.09.2021.Stečajna masa "ŽITOPRODUKT" a.d. Banja Luka u stečaju"Adresa za prijem pismena stečajne mase: Ulica Kozarskih brigada br. 18,78400 GradiškaSTEČAJNI UPRAVNIK Broj: 11/21Dana, 6.9.2021. godine Na osnovu člana 73,155,156,160 i člana 187 stav 3 Zakona o stečaju - prečišćeni tekst ("Sl. gl. RS" br. 16/16), člana 82,86 stav 4,89,130 i 131 Zakona o izvršnom postupkuRepublike Srpske ("Sl. gl. RS" br. 59/2003,85/2003, 64/2005,118/2007, 29/2010,57/2012,67/2013,98/2014, 5/2017)), Rješenja Okružnog privrednog suda Banja Luka br. 57 OSt 050595 08 St od 28.11.2018 kojim je zaključen stečajni postupak nad "Žitoprodukt ad. Banja Luka", rješenja o registraciji stečajne mase kod Okružnog privred- nog suda Banja Luka br. 057-0-Reg-20-000489 od 24.9.2020, a u skladu sa članovima 24. do 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda va upravljanje stečajnom masom"Sl. gl. RS" br. 54/17), stečajni upravnik, dana 6.9.2021. god. donosi: ZAKLjUČAK OBJAVLjUJE SE PRVA JAVNA LICITACIJA za prodaju nekretnina (zemljišta) Prodaju se nekretnine (zemljište) koje se nalaze u Banja Luci u obuhvatu Regulacionog plana "Ada Debeljaci 3", neposredno uz krug ranije fabrike "Žitoprodukt" sve prema Procjeni sudskog vještaka građevinsko - arhitektonske struke gosp. Subotić Milana od 20.12.2019. i Dopuni procjene istog vještaka od 28.2.2021. godine kao i prema Nalazu i mišljenju sudskog vještaka geodetske struke gosp. Ma Zorana Gavrića, dipl.inž. geodezijeod 12.1.2020. godine.Predmet prodaje su: Nekretnine "Žitoprodukt" A.D. u stečaju za koje postupak prodaje provodi Stečajna masa "ŽITOPRODUKT" a.d. Banja Luka u stečaju" upisane u List nepokretnosti br. 4 k.o. Rebrovac 2, ukupne površine: 5.898 m2 i to: Parcela k.č. 643/1 u ukupnoj površini od 2.819 m2, strukturno se odnosi na:- Pomoćni objekat, Potes ili ulica i kućni broj: "STAMBENI PROSTOR", način korištenja"Ostali objekti" površine 52 m2 (broj zgrade 1)- Pomoćni objekat, Potes ili ulica i kućni broj: Stambeni prostor, način korištenja "Ostali objekti" površine 88 m2 (broj zgrade 2),- Zemljište, Potes ili ulica i kućni broj: "Stambeni prostor", način korištenja "Gradilište", površine 1.679 m2,- Zemljište, Potes ili ulica i kućni broj "Stambeni prostor, način korištenja "Dvorište" površine 1.000 m2.Predmetne nekretnine su upisane u Listu ne- pokretnosti br. 4 k.o. Rebrovac 2 na pravnog prednika "Žitoprodukt" ad. sa 1/1 dijela , a u A1 listu Lista nepokretnosti br. 4 k.o. Rebrovac 2 je upisano da pomoćni objekti imaju odobrenje za građenje - godina izgradnje 1968.Za potrebe postupka licitacije tražen je po- datak od Republičke uprave za geodetske i imovinsko -pravne poslove na koji način je upisano pravo svojine na pomoćnim objektima na "Žitoprodukt" a.d" aktom ovog organa br. 21.11/952.4- 1292/21 od 8.4.2021. utvrđeno je da je pravo svojine na AIPK Bos. Krajina OOUR "Žitoprodukt" upisano u postupku izlaganja dana 17.4.1976. godine.Upozorenje: Stečajna masa stečajnog dužnika "Žitoprodukt" a.d. u stečaju prodaje navedene pomoćne objekte uz upozorenje budućim kupcima da se predmetni objekti koriste od strane lica koji su vlasnici objekata i parcele k.č. 643/4 i k.č. 643/3 upisanih u List nepokretnosti br. 541 k.o. Rebrovac 2 i k.č. 540 k.o. Rebrovac 2, da je obilaskom utvrđeno da su ova lica vršila određena ulaganja u predmetne objekte, te da rizik navedene kupovine snosi Kupac u cjelosti, a Prodavac na budućeg Kupca prenosi sva ovlaštenja vođenja eventualnih sudskih postupaka protiv korisnika navedenih objekata. Do objave ove licitacije predmetna lica nisu stekla pravni osnov kojim bi ishodila promjenu upisa vlasništva na svoje ime, a od 1976. godine su navedeni objekti upisa- ni na pravnog prednika AIPK Bos.Krajina OOUR "Žitoprodukt"sa odobrenjem za građenje koje datira iz 1968 godine.Upozorenje: Na parceli k.č. 643/1 upisane su dvije samostalne parcele: k.č. 643/4 - "Objekat 1 " u naravi stambeni objekat površine 103 m2 sa uknjiženim pravom svojine sa 1/1 dijela u korist fizičkog lica, upisana u List nepokretnosti br. 541 k.o. Rebrovac 2, na parceli k.č. 643/3 - "Objekat 2" u naravi stambeni objekat površine 154 m2 sa uknjiženim pravom svojine sa 1/1 dijela na po- sebnim stambenim jedinicama u korist 3 fizička lica, u naravi (dvosoban ogan u prizemlju; jedno- soban stan u prizemlju, trosoban stan u prizemlju) upisana u List nepokretnosti br. 540 k.o. Rebrovac 2. Za prilaz do ovih objekata i parcela mora se objebjediti pravo služnosti puta preko parce- le 643/1 i to: u korist parcele k.č. 643/3 (povla- snog dobra) u dužini od 66,90 m i širini 4,00 m, kao i pravo služnosti puta u korist parcele k.č. 643/4 (povlasnog dobra) u dužini od 64,10 m i širini 4,00 m. Vještak geodetske struke Ma Zoran Gavrić dipl. inž. geodezije je detaljno i decidno u svom Nalazu i mišljenju obilježio predmetni pristupni put (Skica lica mjesta od 13.1.2021.) koji čini sastavni dio Nalaza i mišljenja ovog vještaka od 12.1.2020. godine. (Predmetne parcele i objekti nisu procjenjivani jer su privatno vlasništvo).II) Parcela k.č. 644 u površini od 3.079 m2, strukturno se odnosi na:- Zemljište, Potes ili ulica i kućni broj: "BA- RE", način korištenja "Gradilište" površine 3.079 m2.Predmetna parcela je upisana u List nepo- kretnosti br. 4 k.o. Rebrovac 2 na pravnog prednika "Žitoprodukt"ad. sa 1/1 dijela.UKUPNA VRIJEDNOST ZEMLjIŠTA I PO- MOĆNIH OBJEKATA (l+ll) IZNOSI: 278.720,00 KM (VRIJEDNOST POMOĆNIH OBJEKATA je 35.000,00 KM, VRIJEDNOST GRATjEVINSKOG ZEMLjIŠTA UKUPNE POVRŠINE 2.819 m2 JE 28.190.0 KM, A VRIJEDNOST GRATjEVINSKOG ZEMLJIŠTA POVRŠINE 3.079 m2 JE 215.530,00 KM).NAPOMENA: Zbog obaveze davanja prava služnosti koja su vezana za parcelu k.č. 643/1 k.o. Rebrovac 2 upisana u List nepokretnosti br. 4 k.o. Rebrovac 2, te korištenja pomoćnih objekta koji se nalaze na parceli k.č. 643/1 od strane vlasnika objekta ležećih na parcela- ma k.č. 643/4 i k.č. 643/3 upisanih u List nepokretnosti br. 541 k.o. Rebrovac 2 i k.č. 540 k.o. Rebrovac 2, vještak građevinske struke uvažavajući sva istaknuta upozorenja ovu je parcelu procjenio no m2 na iznos od 10,00 KM odnosno za površinu od 2.819 m2 na iznos od 28.190.0 KM, a sa pomoćnim objektima čija je vrijednost 35.000,00 KM ukupno 63.190,00 KM. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije dana 21.10.2021. godine sa početkom u 13 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108.Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10 % od ukupne procjenjene vrijednosti nepo- kretnosti ili 27.872,00 KM i to zaključno sa danom 8.10.2021. godine do 24 časa na žiro-račun br. 555-100-00507338 78.Fizička lica su dužna uz ličnu kartu donijeti i dokaz o pravovremenoj uplati depozita, a pravna lica uvid u rješenje o upisu u sudski registar. Navedeni učesnici mogu biti zastupani i po punomoći.Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.Početna cijena za predmet prodaje je ukupna procjenjena vrijednost nepokretnosti od 278.720.0 KM. Nepokretnosti iz tačke I i II ove licitacije ne mogu se prodati ispod 50% od procjenjene vrijednosti.Prije početka licitacije učesnici na li- citaciji su dužni potpisati izjavu o gubitku prava na povrat depozita.Prodajnu dokumentaciju zaintresovana lica mogu pogledati u periodu od 4. do 8.10.2021. god. uz prethodnu najavu na telefon 00387-51-326-332 (Radu Josipović). Za eventualne informacije zaintresovani ponuđači mogu se obratiti i na e- mail adresu: dbarakovic@yahoo.com (stečajni upravnik Dosta Baraković).Nakon zaključenja javnog nadmetanja utvrđuje se lista tri ponuđača koji su ponudili najpovoljniju cijenu i konstatuje da je nekretnina proda- na najpovoljnijem ponuđaču, i donosi Zaključak o proglašenju najpovojnijeg kupca. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana uručenja Zaključka o proglašenju najpovoljnijeg Kupca. Uplatu kupoprodajne cijene najpovoljniji kupac treba izvršiti na račun br. 555-100-00507338 78.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vra- tiće se obezbjeđenje u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da su nekretnine prodane drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.Kupac je dužan da no uplati kupoprodajne cije- ne, pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana, a primopredaja će se izvršiti u roku od 3 dana po potpisivanju ugovora.Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i pro- vedbe kupoprodajnog ugovora u javnim registrima, naknade, troškove, pripadajuće takse i po- reze u vezi sa nepokretnostima koje su predmet kupoprodaje uključujući i eventualni porez na kapitalnu dobit, odnosno PDV snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nepokretnosti nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.Ovaj oglas-zaključak je objavljen u dnevnom listu "Večernje novosti" izdanje za Republiku Srpsku, oglasnoj tabli suda i web stranici www.komorabih.ba STEČAJNI UPRAVNIK:Dosta Baraković, dipl. eccTIP POSTUPKAStečajSTATUSProdaja imovineDATUM ZATVARANJA28.11.2018.IZVOR OGLASAVečernje novostiDATUM OBJAVE U SLUŽBENIM NOVINAMA2021-09-08SUDIJANepoznatoSUDOkružni privredni sud u Banjoj LuciBROJ PREDMETA KOD SUDA57 0 St 050595 08 StTIP POSTUPKANekretninaNAČIN PLAĆANJALicitacija