Prodaja imovine stečajnog dužnika-stambena zgrada, voćnjak, njiva na ko Dvorovi


Datum
28.10.2020.
Početna cijena
239.024,51
Predmet aukcije
5868da3c-dc79-4dd4-9889-a7e43f1b6000
Mjesto
b52109fa-2736-4008-9643-6be08349ad8b
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak


Prodaja kuće sa dvorištem, pom. zgradom, voćnjakom... 18.09.2020.OSNOVNI SUD U BIJELJINI Broj: 80 0 I 091632 20 I 4 Bijeljina, 17.09.2020. godineOSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnompostupku tražioca izvršenja Komerciijalna banka a.d Banja Luka, ul. VeselinaMasleše br. 6, protiv izvršenika Milan Knežević, iz Bijeljine, ul. DimitrijaLopandića bb, radi novčanogpotraživanja, v.sp. 1.629,02 KM, van ročišta, donio je dana 17.09.2020. godine,slijedećiZ A K LJ U Č A K- o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti – Određuje se drugoročište za javnu prodaju nepokretnih stvari izvršenika označenih kao:- k.č.br.1057/1 u naravi pomoćna zgrada površine 38 m2, stambena zgrada površine 77 m2,voćnjak 3 klase površine 266 m2 i dvorište površine 500 m2,- k.č.br.1057/2 u naravi njiva 1 klase površine 384 m2 upisane u zk.uložak br. 201 k.o.Dvorovi kao svojina izvršenika sa djelom 1/1.Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja uzgradi ovog Suda, kancelarija broj 49 nadan 20.10.2020.godine u 12,00 časova. Konstatuje seda je tržišna vrijednost nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosuod 33.538,80 KM. Na drugomročištu za prodaju nekretnine iz tač. I ovog Zaključka, iste se ne mogu prodatiispod 1/3 utvrđene vrijednosti.Zaključak o drugom ročištu za prodaju nepokretnosti