Oglas za prodaju preostale nepokretne imovine - šljunkara, barake i garaža


Datum
12.7.2020.
Početna cijena
1.939,24
Predmet aukcije
bf108c8b-d40c-41a2-8e2e-f7c5e7cf6b45
Mjesto
ccbca89e-6ed3-4f96-b874-386b213b1b15
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

02.06.2020 | rok: 03.07. 2020 | RS | Srebrenica
GIK RADNIK AD U STEČAJU SREBRENICA
Oglas za prodaju preostale nepokretne imovine - šljunkara, barake i garaža

Tekst

GIK RADNIK AD u stečaju SREBRENICA

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca od 24.10.2019. god. stečajni upravnik objavljuje

OGLAS Za prodaju preostale nepokretne imovine GIK RADNIK AD u stečaju Srebrenica

Prodaje se nepokretna imovina GIK RADNIK AD u stečaju objekti i zemljište u Srebrenici i Ske-lanima.

1. Šljunkara: Liješće u površini od 22.180 m2 upisan u PL 156 K.O. Liješće K.P. 399/1 i 2,400/3 i 4,402,403,404/2,406/1 i 3 i 407/1 i 3 po početnoj cijeni od 3.000,00 KM.

2. Barake Baratovo i zemljište upisane u list nepokretnosti broj 26/2 K.O. Srebrenica parcele broj 204/1 i 205/1 u površini od 2.340 m2 po početnoj cijeni od 15.000,00 KM.

3. Garaža upisana u list nepokretnosti broj 22/6 broj poduloška 22, parcela broj 494/5 u površini od 23 m2 lamela A mlinište po poiSetnoj cijeni od 5.900,00 KM.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju i zatečenom pravnom statusu bez prava naknadne reklamacije o naznačenoj cijeni i faktickom stanju.

Prodaja se vrši putem javnog usmenog nadmetanja dana 3.7.2020. god. u sjedištu stečajnog dužnika u Srebrenici sa početkom u 11 časova.

Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od početne cijene 15 minuta prije početka licitacije.

Uplata se vrši na žiro-račun br. 551-015-00023759-40 kod Unikredit banke u Srebrenici. Fizička lica mogu učestvovarJ licno ili preko punomoćnika uz ličnu dokumentaciju ili valjano punomoćje, a pravna lica putem zakonskog zastupnika ili ovlašćenog punomoćnika uz priloženo rješenje o upisu u sudsM registar i punomoćja.

Sve potrebne informacije možete dobiti na broj 065412982. Troškove prenosa takse i porez snosi kupac.

U slučaju da se predmetna imovina ne proda u cjelosti na dan 3.7.2020. god., preostala imovina pod istim uslovima bila bi predmet prodaje 24.7.2020. godine u sjedištu preduzeća sa početkom u 11 časova.

Stečajni upravnik