Oglas za prikupljanje ponuda za prodaju pokretne inovine za drvo preradu, koju čine: mašine, mašinska oprema, rezni alat, poluproizvodi, gotovi proiz


Datum
12.7.2020.
Početna cijena
21.978,76
Predmet aukcije
25a54e6d-04f0-465a-b139-f94bfbcefbd8
Mjesto
48580edd-d006-4666-8ca0-0bf160fbae77
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

27.05.2020 | rok: 25.06. 2020 | RS | Rogatica
DRVOLIK D.D. ROGATICA-U STEČAJU ROGATICA
Oglas za prikupljanje ponuda za prodaju pokretne inovine za drvo preradu, koju čine: mašine, mašinska oprema, rezni alat, poluproizvodi, gotovi proiz

Tekst

DRVOLIK d.d. Rogatica-u stečaju Rogatica Broj: 61 0 St 01097617 St Datum; 25.05.2020. godine

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 17.07.2019. godine, te Odluke Odbora povjerilaca od 22.05.2020. godine, a u skladu sa članovina 73., 155., 156., 157., 161., i 166. Zakona o stečaju (Sl. Glasnik PC broj 16/16), te članovina 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnon iasom (Sl. Glasnik PC broj 54/17), stečajni upravnik Drvolik d.o.o. Rogatica - u stečaju, objavljuje

OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju pokretne inovine za drvo preradu, koju čine:

Mašine, mašinska oprema, rezni alat, poluproizvodi, gotovi proizvodi i inventar, po specifikaciji koja se nalazi u prostorijama sgečajnog dužnika, po ukupvoj cijeni od314.061,00 KM

1. Prodaja imovine obaviće se puten prikupljanja pismenih ponuda i javnog nadmetanja dana 26.06.2020.godine sa početkom u 11 časova u fdištu stečajnog dužnika, a navedeni iznosi predstavljaju početnu i ujedno najnižu cijenu koja se može ponuditi u pisnenoj ponudi.

2. Navedena inovina se prodaje u paketu sve odjednom, ili pojedinačno (izuzev peletare koja se prodaje u paketu), u viđenom stanju i postojeć&m pravnom apatueu i naknadne reklamacije neće se raznatrati. Prednosg u kupovini iia ponuđač koji dostavi ponudu za cjelokupnu imovinu, pod isgim prodajnim uslovima.

3. Učesnici u postupku prodaje (ponuđači), uplaćuju na ime obezbjeđenja za cjelokupnu imovinu 30.000,00 KM, ili za svaki predmet pojedinačno po 10% KM na žiro-račun broj 5517902222056574 kod Uni kredit banke u Rogatici sa naznakom za navedeni oglas, najkasnije do 15 časova 24.06.2020. godine. Ponuđaču se ne vraća depozit ako: podnese ponudu koja ne sadrži obavezne elemente, bude proglašen za kupca a ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne uplati izlicitiranu kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku.

4. Kovertirane ponude sa dokazom o uplati obezbjeđenja mogu dostaviti sva pravna i fizička lica, koja nemaju zakonskih snetnji (član 141. ZOS), najkasnije do 15 časova 25.06.2020. godine sa naznakom za licitaciJu, na adresu stečajnog dužnika: Rogatica - Plješevica bb. Stečajni upravnik neće razmatrati ponude koje ne sadrže jasno određen iznos koji se nudi, koje se pozivaju na neku drugu ponudu i koje ne ispunjavaju uslove koji su predviđeni oglasom (ponuda nije dostavljena u roku, nije na vrijeme uplaćen depozit, i.ćd.).

5. Prilikom otvaranja ponuda, fizička lica koja su dosgavila ponudu su dužna stečajnom upravniku oredočiti ličnu kartu radi identifikacije i punomoć ako se radi o punomoćniku. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, koji su stečajnom upravniku dužni predočiti rješenje o upisu ponuđača u sudski regisgar i ličnu kartu, a punonoćnik i valjanu punomoć.

6. Nakon otvaranja koverata, gdje su obavezni da prisustvuju svi ponuđači, prelazi se na usneno javns nadnetanje, a najviša ponuđena cijena iz koverata biće početna cijena za javno nadnetanje.

7. Najvovoljniji ponuđač koji se proglasi za kupca, obavezan je da u roku od 15 dana od dana licitacije sa prodavcem zaključi kupoprodajni ugovor kojii se detaljno definišu sva prava i obaveze stranaka. Kupac je dužan da u roku od 30 dana od dana licitacije izvrši uplatu izlicitirane cijene, nakon čega stiče pravo preuzimanja kupljenih predneta. Ukoliko kupac ne izvrši uplatu u predviđenom roku, snatraće se da je odustao od kupovine, a sljedeći kupac se utvrđuje u skladu sa članom 92. sgav 2. i 3. ZIP.

8. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, osim drugog i trećeg, vratiće se uplaćeno obezbjeđenje u roku od osam radnih dana od dana javnog atvaranja ponuda.

9. Sve trošksove oko preuzinanja predneta prodaje (troškovi zaključivanja notarskog ugovora, PDV, kao i eventualne druge troškove) snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje nema nikakvih obaveza u odnosu na prodate stvari.

10.0snovna sredstva koja su predmet prodaje, kao i pripadajuća dokumentacija, mogu se razgledati svakim radnim danom od 11 do 13 časova, uz prethodnu najavu na telefon br. 065/665820 i 065/407672. 11. Snatra se da su ispunjeni uslovi za sprovođenje prodaje javnim prikupljanjem ponuda ako je najmanje jedno lice dostavilo fornalno i pravno ispravnu ponudu.

Napomena: zainteresovana pravna i fizička lica mogu dobiti spiskove predmeta koji se prodaju, uz prethodnuuplatuuiznosuod 50,00KM.

Stečajni upravnik