Oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada radi izgradnje objekta


Datum
12.7.2020.
Početna cijena
147.653,61
Predmet aukcije
1b839117-aa07-465b-b47e-576463853fd6
Mjesto
ddad41cd-1530-4a17-aebd-44675820b19e
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

27.05.2020 | rok: 29.06. 2020 | FBH | Sremska Mitrovica
GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE I IMOVINU GRADA SREMSKA MITROVICA
Oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine grada radi izgradnje objekta

Tekst

Na osnovu Zaključka

GRADSKOG VEĆA GRADA SREMSKA MITROVICA broj 463-85/2020-111 od 30.04.2020. godine, Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica objavljuje :

OGLAS O OTUĐENJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE GRADA SREMSKA MITROVICA RADI IZGRADNJE OBJEKTA

PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

INDUSTRIJSKA ZONA ISTOK

LOKACIJA PRIVREDNO - TEHNOLOŠKA ZONA

JEZERO

JARAČKI PUT - DRŽAVNI PUT 2A.REDA BROJ 316

1. PODACI O GRAĐEVINSKOJ PARCELI

- kč.br. 8928/6 u površini od 3.29.65 ha , upisana u list nepokretnosti broj 1029 k.o.Sremska Mitrovica u jav-noj svojini- Grada Sremska Mitrovica

- parcela se nalazi u šestoj zoni

2. PRAVILA GRADNJE NA PARCELI v skladu sa PDR-om Radne zone Jezero k.o. Sremska Mitrovica (Sl. List grada Sremska Mitrovica br. 2/2019 godine)

- dozvoljena izgradnja objekta privredno-proizvodne, tehnološke delatnosti

- Gradnja objekata visokogradnje ograničena je stepe-nom zauzetosti do 70% i indeksom izgrađenosti 2,20. Najveće dozvoljene vrednosti indeksa izgrađenosti i stepena zauzetosti se ne mogu prekoračiti a mogu se realizovati manje vrednosti,

- obaveza sticaoca je da izradi urbanistički pro-jekat za parcelu koju je pribavio a kojim će biti definisana konkretna namena prostora i urbani-stički parametri u skladu sa PGR-om.

- Minimalna površina pod uređenim zelenim površi-nama je 25% ukupne površine parcele, od čega kom-paktna pošumljena površina iznosi minimalno pola od ukupnog zelenila,

- Uz saobraćajnice važi obavezna građevinska linija 10m od regulacije saobrađajnice,

- Bočne i zadnje odstojanje objekata od ivica parcele su minimalno !4 visine objekta, a ne manje od 5m, uz obavezu sadnje najmanje jednog drvoreda,

- Za sve objekte koji podrazumevaju korisnu BRGP visi-na ne sme biti veća od 18m. odnosno 24m za pojedine delove objekta. Ova veća visina se dozvoljava na najviše1/3 od ukupne dozvoljene BRGP pod objektom,

- Nije dozvoljeno planiranje i uređenje površina za otvorene deponije,

- Parkiranje se planira na parceli,

- Moguća je fazna gradnja, u svakoj fazi se mora obez-bediti uređenje i funkcionisanje svih delova kom-pleksa.

POČETNA - TRŽIŠNA CENA: 660,00 din/m2 zemlji-mra.

VISINA DEPOZITA: iznosi 20 % od početne - trži-šne cene za parcelu.

3. KOMUNALNA OPREMLJENOST

Zemljište koje je predmet ovog Oglasa je komunalno opremljeno, sledećom infrastrukturom:

1. objektima primarne i magistralne mreže

2. objektima sekundarne mreže:

- atmosferska kanalizacija,

- fekalna kanalizacija

- vodovod ,

- pristupni put

- gasovodna mreža

- NN mreža

Ukoliko je potrebna veća snaga NN mreže, Investitor je u obavezi da o svom trošku izgradi novu trafo sta-nicu u skladu sa uslovima koje je dužan pribaviti od nadležnog preduzeća.

Troškovi priključenja na padaju na teret investitora.

objekte infrastrukture

Doprinos za uređivanje javnog građevinskog zemljišta za izgradnju privredno-proizvodnih objekata iznosi

0. 00 din/m2 neto površine objekta, u skladu sa Odlu-kom o merilima za utvrđivanje doprinosa za uređiva-nje građevinskog zemljišta (Sl. list Grada Sremska Mitrovica broj 14/11/2016).

U zavisnosti od namene objekta predviđene projektom i u skladu sa objavljenim podacima Republičkog Zavoda za statistiku može doći do izmena u obračunu doprino-sa u slučaju izgradnje objekata poslovno - uslužnih i poslovno - komercijalnih delatnosti

4. POSEBNI TROŠKOVI:

Na teret Sticaoca padaju posebni troškovi: troškovi nivelacije, uređenja terena i troškovi predviđeni uslovima javnih preduzeća u postupku izdavanja prethodnih uslova u okviru izrade Urbani-stičkog projekta, lokacijskih uslova i građevinske dozvole a koji obuhvataju i proširenje ili izgradnju i izmeštanje postojećih i novih mreža i objekata primarne i sekundarne infrastrukture kao i troško-vi uvođenja u posed za predmetne parcele.

OPŠTE ODREDBE

1. PREDMETNO ZEMLJIŠTE OTUĐUJE SE IZ JAVNE SVOJINE GRADA U SVOJINU .

2. Rok za privođenje zemljišta nameni: 3 godine od dana zaključivanja Ugovora o otuđenju.

Pod privođenjem zamljišta nameni, podrazumeva se pribavljanje građevinske dozvole. U slučaju neprivođenja zemljišta nameni u predviđe-nom roku Otuđilac ima pravo da pokrene postupak za raskid Ugovora o otuđenju.

3. Početna cena je utvrđena bez poreza.

Obveznik plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava je Grad Sremska Mitrovica u skladu sa Zakonom o pore-zima na imovinu (Sl. glasnik PC, br.26/2001, br 80/2202, 80/2002- dr.zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr.zakon).

- Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

4.1. Izuzetno od prethodnog stava, uče-snik na oglasu ne može biti lice:

Koje nije izmirilo svoje obaveze ( po osnovu zakupa odnosno otuđenja građe-vinskog zemljišta, naknade i doprino-sa za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta) prema Upravi i Gradu,

Lice sa kojim je raskinut, odnosno ota-zan Ugovor o zakupu, odnosno Ugovor o otuđenju zbog neizvršavanja obaveza iz Ugovora i to u roku od 5 (pet) godina od dana raskida, odnosno otkaza.

Predmetno zemljište daje se u otuđenje učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najveći iznos - cenu po m/2 zemljišta. Minimalni korak u javnom nadmetanju iznosi 5 din/m2.

- Prijave za javno nadmetanje podnose se u zatvorenoj koverti sa oznakom loka-cije i broja parcele, lično ili poštom preporučeno, na adresu: Gradska upra-va za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica, ul.Svetog Dimitrija br. 13, zaključno sa 29.06.2020.godine

Blagovremene su prijave koje stignu u Gradsku upravu za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica dana 29.06.2020. godine do 14 časova bez obzira na način dostavljanja.

Prijave za javno nadmetanje sadrže:

5.1. broj parcele i naselje.

5.2. za fizička lica: Ime i prezime, adresa i matični broj građana

5.3. za pravna lica: naziv i sedište, podatke o upisu u Registar nadležnog organa (broj, datum i naziv organa); Pore-ski identifikacioni broj (PIB), potpis ovlašćenog lica i pečat.

5.4. UZ PRIJAVU SE PODNOSI :

- fotokopija lične karte, odnosno Reše-nja nadležnog organa o upisu pravnog lica:

- dokaz o uplaćenom depozitu koji je utvr-đen u visini od 20% od početnog iznosa otkupnine, uplatom na tekući račun broj 840-1144804-98 - dinarski depozit Gra-da.

- vidljiva naznaka na koju katastarsku parcelu se odnosi

- uredno ovlašćenje za zastupanje

- potpisanu Izjavu o prihvatanju uslova iz Oglasa (pribavlja se u Gradskoj upra-vi za opšte i zajedničke poslove i imo-vinu Grada Sremska Mitrovica, ul. Sve-tog Dimitrija br.13)

- potvrdu Gradske uprave opšte i zajed-ničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica da učesnik javnog nadmetanja nije dužan po osnovu zakupa odnosno otu-đenja građevinskog zemljišta naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta.(pribavlja se u Gradskoj upra-

vi za opšte i zajedničke poslove i imo-vinu Grada Sremska Mitrovica, ul. Sve-tog Dimitrija br.13)

- potvrda nadležne Gradske uprave da nije dužnik po osnovu lokalnih javnih prihoda na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.(pribavlja se u Gradskoj upravi za budžet i lokalni ekonomski razvoj Grada Sremska Mitrovica, ul.Trg Svetog Dimitrija br.8 - prizemlje) -depozit se uračunava u otkupninu

5.5 Ako prijava učesnika ne sadrži sve potrebne podatke, ili su podaci dati suprotno objavljenim uslovima, ili nije primljen dokaz o uplati depozita, Komi-sija će zatražiti od učesnika da nedo-statke otkloni pre početka javnog nadme-tanja.

5.6 Učesnik koji ne postupi po zahtevu Komisije gubi pravo učešća u javnom nad-metanju.

5.7 Učesnicima javnog nadmetanja koji ne dobiju zemljište, biće vraćen uplaćeni depozit u roku od sedam (7) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Pravo na povraćaj depozita gubi podno-silac prijave, kome je otuđeno građevin-sko zemljište ukoliko ne zaključi Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta u skladu sa Rešenjem o otuđenju građevin-skog zemljišta, u roku od 30 dana od dana od dana dostavljanja istog.

Rešenje se dostavlja svim učesnicima u javnom nadmetanju i Gradskom Pravobra-nilaštvu Grada Sremska Mitrovica.

6. Javnom nadmetanju dužan je da prisu-stvuje podnosilac prijave ili lice koje podnosilac prijave ovlasti da učestvuje u postupku, na osnovu ovlašćenja overe-nog kod javnog beležnika.

Po obavljenom javnom nadmetanju Komi-sija u roku od 5 dana, sačinjava predlog Rešenja o otućenju zemljišta i dosta-vlja Gradskom veću.

Rešenje o otuđenju donosi Gradsko Veće Grada Sremska Mitrovica.

- Učesnik javnog nadmetanja kome je dato - otuđeno zemljište,dužan je da plati izlicitiranu cenu u celosti u roku od 7 dana po zaključivanju Ugovora.

Javno nadmetanje održaće se u prisustvu Komisije i zainteresovanih pod-nosilaca prijave dana 03.07.2020.godi-ne, sa početkom u 10.00 časova, u pro-storijama Gradske kuće Grada Sremska Mitrovica, ulica ul. Svetog Dimitrija br.13, Sremska Mitrovica.

Grafički prikaz parcele sa površinom biće istaknut na Oglasnoj tabli Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica

Kontakt, Vladimir Petrenj dipl.pravnik

022/610-261