Javni oglas za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja imovine - sva ostala imovina i prava stečajnog dužnlka u zemlji i inostranstvu kao cjellna Brij


Datum
12.7.2020.
Početna cijena
462.325,60
Predmet aukcije
8fdd04d9-5c8c-4cd7-8a05-394cb0b1b587
Mjesto
5544e025-dbfc-4739-a660-d13424beb8db
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

24.06.2020 | rok: 22.07. 2020 | FBH | Sarajevo
HIDROGRADNJA SARAJEVO U STEČAJU
Javni oglas za prodaju putem usmenog javnog nadmetanja imovine - sva ostala imovina i prava stečajnog dužnlka u zemlji i inostranstvu kao cjellna Brij

Tekst

U skladu sa odredbama člana 101,102,103. Zakona o stečajnom postupku Federadje BiH Službene novine Federacije VŠ broj: 29/03, 32/04, 42/06,52/18 te Odluke Skupštine povjerilaca Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stecaju od 16.09.2019.godine i Odluke Odbora povjerilaca broj 18-4/2020 od 16.06.2020. godine, stečajni upravnik Hidrogradnja Sarajevo u stečaju objavljuje

JAVNI OGLAS za prodaju putem V(PETOG ) usmenog javnog nadmetanja imovine (svih prava Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju) pod B Stecajnog plana reorganizadje Hidrograđnja d.d. Sarajevo u stecaju ito:

Sva ostala imovina i prava stečajnog dužnlka u zemlji i inostranstvu kao cjellna BrijeSće, Kamenolom Hadžići, Kamenolom Greben Kakanj, Sigma Sarajevo, PJ Libija, sva prava u dragim pravnima licima, pokretna imovina kao i druga prava prava koja ima privredno društvo Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stecaju u zemlji i inostranstvu

Početna cijena 96.176.551.70 KM

USLOV1 PRODAJE:

1. Navedena imovina ( sva prava ) prodavaće se u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje u viđenom stanju bez prava naknadne reklamadje.

2. Prodaja se vrSi usmenimjavrrim nadmetanjem.

3. Navedena vrijednost imovine te njenih prava i obaveza je poCetna cijena navedena u tenderskoj dokumentaciji i ta imovina ne može se prodavau ispod te cijene.

4. Prodaja imovine javnim nadmetanjem održace se dana 22.07.2020.godine u 12,00 sati u sjediStu prodavca u ul. Ize-ra Čomare bb, India - Sarajevo.

5. Nastavak poslovanja - osnovne djelatnosti Hidrogradnja d.d. Sarajevo, uz zadržavanje postojeće radne snage,

Stečajni đužnik Hidrogradnja d.d. Sarajevo u stečaju zadržava pravo da odustane od prodaje imovine bez nadoknade eventualnih troškova, izuzev osiguranja koji su uplatili zainteresovani kupci.

pravo UCeŠĆA:

1. Pravo učeSća na II ( drugom) usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fiziCka lica koja izvrse uplatu na ime osiguranja n iznosu od 1% od početne cijene.

2. Uplatu osiguranja zainteresovani kupci su duzni uplatiti na transakcijski račun Hidrogradnja d.d. Sarajevo - u stecaju broj: 102 708 00000 19166 kod Union Banke Sarajevo tako da uplaćeno obezbjedenje pristigne na naznačeni račun do 22.07.2020.godme do 10,00 sati.

3. Komisija će provjeriti da li je na račun HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo - u stečaju uplaćen iznos garancije do navedenog datuma i sata. Ako do tog datuma nije uplaćen iznos garancije kanditat neće moći pristupiti javnom nadmetanju.

4. Sva pravna i fizička lica trebaju otkupiti tendersku dokumentaciju, u kojoj se nalaze svi podaci o imovini koja se prodaje. Tendersku dokumentaciju sva pravna i fizička lica mogu otkupiti u sjedištu prodavca Izeta Čomare bb, Ilidža, Sarajevo uz otkupnu cijenu od lOO.OOKM.

5. Uplatu izvrsiti na blagajni prodavca.

6. Zainteresovani ponudaCi mogu razgledati imovinu koja je predmet prodaje, uz prethodnu najavu na kontakt telefon: 061/338-937.

7. Sve dodatne informacije u vezi sa nadmetanjem mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 15,00 sati na broj telefona 061/338-937.

B. Prijavu za javno nadmetanje uz dokaz o uplati osiguranja dostavM najkasnije sat vremena prije početka nađmetanja.

9. Javno nadmetanje se provodi i zaključuje prema odredbama Zakona o izvršnom postupku kao i prema Dodarnim Pravili-ma za javno nadmetanje koje donosi steCajni upravnik.

10. Đodatna pravila sadrže tok javnog nadmetanja, kao I sve ostale infbrmacije javnog nadmetanja, koja su sastavni dio ten-derske dokumentacije.

Stečajni upravnik Zijad Fazlagić dipl.ecc,