Javna licitacija za prodaju osnovnog sredstva - agregat endress-ese1006 dbs-gtes


Datum
12.7.2020.
Početna cijena
331.155,48
Predmet aukcije
93f7e78c-91d0-4b52-8838-a4f7fd3b26b1
Mjesto
3b58c753-75d6-4e02-8d39-092f3952ccac
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

01.06.2020 | rok: 01.07. 2020 | RS | Pale
ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE
Javna licitacija za prodaju osnovnog sredstva - agregat endress-ese1006 dbs-gtes

Tekst

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE

Pale

Broj: 01.4/0104-425-3/20 Datum, 1.6.2020. godine

Na osnovu odluke Upravnot odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, broj 01.6/0104-425-1/20 od 13.4. 2020. godine, Komisija za sprovođenje procedure prodaje osnovnog sredstva - AGREGAT ENDRESS-ESE 1006 DBS-GTES, objavljuje

JAVNU LICITACIJU za prodaju osnovnog sredstva - AGREGAT ENDRESS-ESE1006 DBS-GTES I

Predmet prodaje je osnovno sredstvo JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske - AGREGAT ENDRESS-ESE 1006 DBS-GTES, procjenjene vrijednosgi 5.600,00 KM.

II

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije, imaju sva pravna i fizička lica koja do dana licitacije (do 10 časova] na blagajni Zavoda uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene agregata [560,00 KM] i dostave prijavu za licitaciju na obrascu koji se nože podići na recepciji Zavoda svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 sati.

Pravo učešća u postupku javne licitacije nemaju zaposleni JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, kao ni članovi njihove uže porodice.

III

Agregat se može pogledati u prostorijama JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u Palama, Srpskih ratnika br. 30 u periodu od 2. 6. 2020. do 30.6.2020. godine, u vremenu od 11 do 14 časova, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobana.

Kontakt osobe su: Branko Koroman, br. telefona: 057/201-920 i Saša Savić, br. telefona: 065/715-805.

IV

javno nadmetanje-licitacija uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlašćenih predstavnika pravnih lica, održaće se u prostorijama JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske u Palama, Srpskih ratnika br. 30, dana 1.7.2020. godine u 12 časova.

V

Kupac je dužan za kupljeni agregat uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora.

Uplata kupoprodajne cijene izvršiće se na račun Nove banke, broj: 555 002 000 0473 280.

Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove propisane zakonom snosi kupac.

Agregat se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene, bez mogućnosti reklamacije,

Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit od 10% mu se neće vratiti, a JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske zadržava pravo dodjele ugovora prvon sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

VI

Učesnicima na Javnoj licitaciji čije ponude ne budu prvorangirane, uplaćeni depozit od 10% biće vraćen odmah nakon okončanja postupka licitacije, odnosno 1.7.2020. godine.

Za JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić, direktor