Javnu licitaciju za prodaju sve pokretne imovine stečajnog dužnika kako slijedi: oprema, alat, inventar, gotovci proizvodi, nedovršena proizvodnja, re


Datum
4.6.2020.
Početna cijena
88.654,16
Predmet aukcije
bf9d901f-5616-4809-8d97-bced9edd02de
Mjesto
03870fd2-8ec8-4508-9f45-2d398dcf6592
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Sažetak

18.05.2020 | rok: 17.06. 2020 | FBH | Teslić
TRUDBENIK-FKO D.O.O. TESLIĆ -U STEČAJU
Javnu licitaciju za prodaju sve pokretne imovine stečajnog dužnika kako slijedi: oprema, alat, inventar, gotovci proizvodi, nedovršena proizvodnja, re

Tekst

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca broj: 5. od 23.01.2020, Stečajni upravnik Trudbenik-FKO d.o.o. Teslić -u stečaju, pod brojem 34/20, dana 15.05.2020 godine, raspisuje:

JAVNU LICITACIJU Za prodaju sve Pokretne imovine stečajnog dužnika kako slijedi:

1. OPREMA, ALAT I INVENTAR Spisak brojl.

Redni broj / Ident. broj / Oprema, alat i irrventar / Jed.mjere / KoliCina / Cijena /KM/ bez PDV

1 / 1001026 / APARAT POZICIONER P-1000 / kom / 1 / 900,00

2 / 1009001 / EXCENTAR PRESA UN1VER. EPU-160 / kom / ! / 6.000,00

3 / 1009002 / EL. MOSNA DIZALICA FERING 100 kN / kom / 1 / 10.000,00

4 / 1009003 / EL.MOSNA DIZALICA 50 kN FERING / kom / 1 / 8.000,00

5 / 1009004 / EL. STUBNA DIZALICA 5 kN FERING / kom / / 1.400,00

6 / 1009010 / EL. STUBNA DIZAI.ICA 10 kN / kom / / 2.000,00

7 / 1012001 / HAPA (hidraul.) PRESA 110*3000 / kom / 1 / 5.200,00

8 / 1012002 / HIDRAUL. PRESA ZA IZV. HVO 2-400 / kom / 1 / 21.000,00

9 / 1012013 / HIDRAULIČNE MAKAZE MG-6355 / kom / 1 / 800,00

10 / 1015001 / KORDINATNI REZAČ KOR-84 / kom / 1 / 800,00

11 / 1018002 / MAŠINA ZA KRUŽ. SAV. LIMA MS-20 / kom / 1 / 6.000,00

12 / 1018003 / MANOREJ DIZALICA 10 kN FERING / kom / 1 / 2.000,00

13 / 1019001 / NOSAČ AUTOMATA TIP-ZNA / kom / ! / 5.000,00

14 / 1021002 / OKRETALJKA ZO-10-PN7 / kom / 1 / 150,00

15 / 1021003 / OKRETALJKA ZO-10-S-N-TPK / kom / 1 / 150.00

16 / 1021004 / OKRETALJKE ZO-10-PR-TPK / kom / / 300,00

17 / 1021006 / OKRETALJKA ZO-03-3N / kom / 1 / 150,00

18 / 1022003 / PLAZMAREZ 40 KOM. IZR. SA SIST.HL. / kom / 1 / 250,00

19 / 1022004 / POLUAUTOMAT UNIMAG SA OPREM. / kom / 1 / 500,00

20 / 1023001 / RADIJAI.NA BUŠII.ICA / kom / 1 / 1.100,00

21 / 1024008 / STROJ ZA KRUŽNO SAVIJANJE / kom / 1 / 5.000,00

22 / 1101001 / APARAT ZA OČIT. RO FILMOVA / kom / 1 / 50,00

23 / 1111002 / SAMARID 25 - DEFETOSKOP / kom / 1 / 100,00

24 / / PRINTER MF EPSON L655 / kom / 1 / 580,34

UKUPNO: / / / / / 77.430,34 KM

2. GOTOVI PROIZVODI Spisak broj 2.

R. broj / Ident. broj / NAZIV SREDSTVA / Jed. mjere / Koiie. / Cijena /KM/ Bez PDV

1. / / REZERVOAR R-3000 1 / kom / l / 840,00

UKUPNO: / / / / / 840,00

3. NEDOVRŠENA PROIZVODNJA / / / / / Spisak broj 3.

/ / / / /

R.broj / Ident. broj / NAZIV SREDSTVA / Jed.mjere / KoliC. / Cijena /KM/ Bez PDV

1. / / REZERVOAR DVOPLASNI 1500 1 / kom / 2 / 396,00

2. / / REZERVOAR 995 1 JEDNOPLASNI / kom / 1 / 135,00

3. / / REZERVOAR 1500 1 JEDNOPLASNI / kom / 1 / 199,00

4. / / REZERVOAR 3000 1 / kom / 2 / 792,00

UKUPNO: / / / / / 1.522,00

Na sve cijene, Spiskovi 1,2 i3 dodaje se vrijednost PDV-a.

-MJESTO I DATUM PRODAJE: Teslić, Krajiška bb, dana 18.06.2020 godine u 12.00 časova u prostorijama stečajnog dužnika i ista će se održati i kada učestvuje samo jedan ponudač.

-PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj Iicitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja do dana 17.06.2020 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000175480092 Raiffeisen Bank i to za:

-Depozit za svu pokretnu imovinu, zbirno, ili za spisak broj 1, 5.000,00 KM,/pe može se licitirati pojedinaCno stavke sa spiska/ -Depozit za gotov proizvod, spisak broj 2, i depozit za nedovršenu proizvodnju, spisak broj 3 je 10% od cijene cjelokupnog spiska /pe može se licitirati pojedinaCno stavke sa spiska/.

-OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sva pokretna imovina koja je predmet oglašavanja prodaće se kupcu sa najpovoljnijom ponudom, a prednost će se dati ponuđaču koji želi kupiti svu pokretnu imovinu zbirno ili zbirno po spisku, a ako takvih ponuda ne bude, prednost imaju ponuđači sa većom ponudom od početne cijene za svaki spisak.

Ponudač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponudene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak licitacione cijene odrediće Komisija na licitaciji.

Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu.

Ponudač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponudenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licititirane cijene dužan uplatiti u r oku od 3 dana. U slučaju da najpovoljniji ponudač odustane od izlicitirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sledeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

-UVID U IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnije informacije, opis i specifkaciju imovine po spiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212, 065 562 115, ili na zahtjev na email: trudbenik.stecaj(£)gmail.com

Stečajni upravnik