Javno oglašavanje za prodaju nekretnina - poslovni objekti, zemljište


Datum
4.6.2020.
Početna cijena
88.166,86
Predmet aukcije
8a9949f4-c787-4cf1-b37a-28081c65921d
Mjesto
02c1da74-ecae-4952-93e2-838b39c73c5c
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

05.05.2020 | rok: 16.06. 2020 | RS | Doboj
OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BUKOVAC-MILIKOVAC DOBOJ - U STEČAJU DOBOJ
Javno oglašavanje za prodaju nekretnina - poslovni objekti, zemljište

Tekst

Opšta zemljoradnička zadruga BUKOVAC-MILIKOVAC Doboj - u stečaju Doboj,

UlicaNikoleTeslebr. 23

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca Opšte zemljoradničke zadruge BUKOVAC-MILjKOVAC Doboj - u stečaju, Doboj, Ulica Nikole Tesle br. 23 od 18.02.2020. godine, Opšta zemljoradnička zadruga BUKOVAC-MILJKOVAC Doboj - u stečaju objavljuje

JAVNO OGLAŠAVANJE za prodaju nekretnina

Opšta zemljoradnička zadruga BUKOVAC-MIL|KOVAC Doboj - u stečaju, Doboj, Ulica Nikole Tesle br. 23 prodaje putem javnog nadmetanja sljedeće nekretnine sa pravom svojine 1/1 dijela i to: parcelu označenu kao k.č. broj 825/7 zv. Bukovac, u naravi poslovni objekat površine 331 m2, nadstrešnica površine 76 m2 (poslovni objekat namjene - mini mljekara sa nadstrešnicom za vozila i vanjskim uređenjem) i njiva 5. klase povrsine 1210 m2 iz z.k. uloška broj 744 KO Miljkovac, a kojim nekretninama po novom katastarskom operatu odgovara parcela označena kao k.č. broj 825/7 zv. Bukovac, u naravi poslovna zgrada u privredi površine 331 m2, pomoćna zgrada u privredi površine 76 m2 i njiva 5. klase povrsine 1210 m2, upisane u List nepokretnosti broj 977/1 KO Miljkovac sa dijelom posjeda 1/1.

Pomenute nekretnine se prodaju po početnoj cijeni od 937.339,00 KM Sto čini procijenjenu vrijednost imovine.

|avno nadmetanje po ovom javnom oglašavanju za prodaju navedenih nekretnina održaće se dana 16.06.2020. godine u Doboju u zgradi Okružnog privrednog suda u Doboju, sa početkom u 12 sati.

Pravo učešća na javnom nadmetanju, po ovom javnom oglašavanju, imaju sva fizička i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 50.000,00 KM, na žiro-račun Opšte zemljoradničke zadruge BUKOVAC-MILIKOVAC Doboj -u stečaju, Doboj, Ulica Nikole Tesle br.23, broj: 5514602211790841 otvoren kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Marije Bursać 7, Banja Luka, Filijala Šamac, najkasnije dan prije održavanja javnog nadmetanja i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetanju.

Stečajni upravnik zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude.

Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetanju je 30 dana od dana održanog javnog nadmetanja, a u protivnom prodavac će zadržati uplaćeni iznos kaucije.

Nekretnine iz ovoga javnog oglašavanja se prodaju u viđenom stanju i pravnom i faktickom statusu i iste se mogu pogledati, kao i izvrsiti uvid u raspoloživu dokumentaciju, radnim danom po dogovoru sa stečajnim upravnikom ili pozivom na telefon broj 065/532-418.

Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV, kao i sve troškove prenosa prava na nekretninama sa prodavca na kupca, kao i troškove notara snosi kupac

NAPOMENA: Prodaja oglašenih nekretnina - imovine po ovom javnom oglašavanju će se izvršiti i ukoliko se na javnom nadmetanju pojavi samo jedan učesnik.

Stečajni upravnik