Javni poziv za prodaju šumskih drvnih sortimenata licitacijom/javnim nadmetanjem


Datum
10.4.2020.
Početna cijena
98.821,29
Predmet aukcije
29f58249-d1be-407d-b761-edbdd8101fc2
Mjesto
d2242273-6efd-4e4c-8a92-40b6fd5220eb
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

31.01.2020 | rok: 30.04. 2020 | FBH | Mostar
ŠUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO D.D. MOSTAR
Javni poziv za prodaju šumskih drvnih sortimenata licitacijom/javnim nadmetanjem

Tekst

Br: 18/20

Datum : 30.01.2020. godine

Na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija za prodaju proizvoda i pružanje usluga društva u 2020. godini br.17/20, Odluke o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata porijeklom iz državnih šuma na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH br.52/09 i 25/10), člana 17. Pravilnika o načinu prodaje drvnih sortimenata Šumarstva “Srednje Neretvansko” d.d. Mostar br.162/19, Jedinstvenog minimalnog cjenovnika drvnih sortimenata, usluga i radova Šumarstva “Srednje Neretvansko” d.d. Mostar br.14/20, Uprava društva objavljuje :

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ŠUMSKIH DRVNIH SORTIMENATA LICITACIJOM/JAVNIM NADMETANJEM

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

- / Predmet prodaje putem licitiacije su sljedeći drvni sortimenti:

Tabela 1:

Vrsta / Klasa / Jed. cijena KM/m³ (bez PDV-a)

JELA / PT1 / 176,92

/ PT2 / 157,26

/ PT3 / 141,88

/ Jamsko drvo / 111,96

BUKVA / PT1 / 159,83

/ PT2 / 141,88

/ PT3 / 118,80

- / Prodaja putem licitacije će se vršiti na centralnim stovarištima Šumarstva “Srednje Neretvansko” d.d. Mostar svakog drugog petka u mjesecu, počev od 07.02.2020. godine, a zaključno sa 30.04.2020. godine.

- / Raspoložive količine robe iz Tabele 1 će biti utvrđene za svaku licitaciju pojedinačno, tri dana prije datuma zakazane licitacije i biće objavljene na oglasnim tablama Društva i web stranici (www.sumarstvomostar.ba) u vidu obavjesti za licitaciju.

- / Početna cijena ne može biti manja od cijene predviđene važećim Cjenovnikom za prodaju roba i usluga Šumarstva Srednje Neretvansko“ d.d. Mostar, koja je navedena u Tabeli 1.

2. PODNOŠENJE PONUDE I USLOVI PONUDE

- / Pravo učešća na licitaciji/javnom nadmetanju imaju sva pravna lica koja ispunjavaju sljedeće uslove:

- / Da posjeduju Rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci),

- / Da posjeduju dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti rezanja drveta, cijepanje drveta, polufinalne, finalne, hemijske prerade ili promet šumskih drvnih sortimenata ili da ima potpisan ugovor o kupoprodaji sa pravnim licem koje obavlja djelatnost rezanja drveta (ovjerena kopija rješenja nadležnog ministarstva, ovjerena kopija ugovora o kupoprodaji sa pravinim licem koje obavlja djelatnost rezanja drveta).

- / Da imaju porezni i PDV broj (priložiti orginal ili ovjerenu kopiju ne stariju od 3 mjeseca).

- / Da imaju aktivan transkacijski račun (potvrda banke ne starija od 15 dana),

- / Da nisu dužnici Šumarstva “Srednje Neretvansko” d.d. Mostar,

- / Da nisu u sudskom sporu sa Šumarstvom “Srednje Neretvansko” d.d. Mostar (ovjerena izjava),

- / Ponuda za konkretnu licitaciju se predaje najkasnije na dan konkretne licitacije na adresu Društva, Južni Logor bb 88000 Mostar ili na protokol Društva do 09:00h. Naknadne ponude se neće razmatrati.

- / Ponuđači su dužni dostaviti traženu dokumentaciju prilikom prve licitacije i ista će biti važeća do 30.04.2020. godine izuzev obrasca za cijenu ponude.

3. SADRŽAJ PONUDE

- / Ponuda se predaje pismeno, zajedno sa dokazima, na način kako je to definisano tačkom 2. Poziva, a ista mora biti ovjerena pečatom i potpisom ovlaštenog lica,

- / Ponuda obavezno mora sadržavati jasno izraženu cijenu koja se nudi, u formi obrazca koji će biti sastavni dio Poziva (Prilog 1).

4. OTVARANJE PONUDE

- / Komisija za licitaciju će nakon zaprimljenih pismenih ponuda dostavljenih do roka navedenih u tačci 2. ovog Poziva izvršiti otvaranje istih, te na osnovu konstatovanog stanja iz svih zaprimljenih ponuda sačiniti preliminarnu rang listu.

5. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

- / Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona kojom je ponuđena najviša cijena.

- / U slučaju dostavljanja dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim zainteresovanim kupcima da se izjasne usmenom licitacijom o eventualnom dodatnom povećanju ponude.

- / U slučaju da se samo jedan od ponuđača sa istim najvišim ponudama izjasni za usmenu licitaciju te tom prilikom poveća cijenu po automatizmu se smatra ponuđačem sa najvišom cijenom.

- / U slučaju da se svi ponudjači sa najvišim istim ponudama ne pojave na usmenoj licitaciji, licitirana drvna masa se ravnopravno dijeli između najpovoljnijih ponuđača.

- / Eventualna usmena licitacija će se vršiti nakon sastavljanja preliminarne rang liste u 11 h na dan licitacije u prisustvu najbolje rangiranih ponuđača sa istom cijenom.

- / Prvo i svako naredno povećanje početne cijene na usmenoj licitaciji iznositi će minimalno 5% od početne cijene po m3 licitiranog sortimenta.

- / Svim zainteresovanim kupcima će se omogućiti pregled licitiranih drvnih sortimenata svakim radnim danom od objavljivanja Poziva do dana licitacije od 8h do 13h.

- / Drvni sortimenti se kupuju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

6. DODATNE INFORMACIJE

- / Prodaja putem licitacije se može održati ako u njoj učestvuje najmanje jedan učesnik.

- / O provedenom postupku licitacije, Komisija će sačiniti Zapisnik u tri primjerka, od kojih će jedan dostaviti blagajniku/fakturisti, jedan će uručiti kupcu, a jedan će Komsija zadržati za svoje potrebe.

- / Prilikom utovara prodatih drvnih sortimenata, neophodno je prisustvo ovlaštene osobe ponuđača te ovlaštenog lica Šumarstva “Srednje Neretvansko” koje će izvršiti predmetnu otpremu šumskih drvnih sortimenata.

- / Kupac koji ponudi najvišu cijenu i time dobije licitirane drvne sortimente, dužan je iste preuzeti od prodavca u roku od 7 dana.

UPRAVA DRUŠTVA

Dostaviti:

-Oglasna ploča

-web stranica

-skraćena obavijest u jednom dnevnom listu koje se distribuira u FBiH

-a/a

Prilog 1

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

........................................................................

puni naziv i sjedište ponuđača

Ponuda br.: ..................... od .............. 2020. godine

Datum

1 / 2 / 3 / 4 / 5

Stavka broj / Vrsta / Klasa / Količina / Jed. Cijena bez PDV-a / Iznos KM

1 /

JELA / PT1 / / /

/ / PT2 / / /

/ / PT3 / / /

/ / Jamsko / / /

2 /

BUKVA / PT1 / / /

/ / PT2 / / /

/ / PT3 / / /

Prilog 2

OBRAZAC IZJAVE DA KANDIDAT NIJE U SUDSKOM SPORU SA PREDUZEĆEM

Ja, nižepotpisani ______________________ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: _____________ izdatom od _______________, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti _____________________________________ (navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: ___________________, PDV broj: __________________, čije sjedište se nalazi u _____________________ (Grad/Općina), na adresi ______________________ (ulica i broj) kao kandidat/ponuđač u postupku prodaje šumskih drvnih sortimenata po Javnom oglasu za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem ugovora za sukcesivnu isporuku a kojeg provodi Šumarstvo Srednje Neretvansko“ d.d. Mostar, broj:__________, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću IZJAVLJUJEM Da nismo u sudskom sporu sa Šumarstvo Srednje Neretvansko“ d.d. Mostar.

Izjavu dao: ____________________ Mjesto i datum: ____________________

Potpis i pečat ponuđača/kandidata: ____________________