Javna prodaja nekretnina i pokretnine stečajnog dužnika - parcele zemljišta i poslovna zgrada u privredi, parna lokomotiva i ostalo


Datum
10.4.2020.
Početna cijena
111.578,27
Predmet aukcije
7c88290c-4ff5-4ff4-8957-48f2049c3cc9
Mjesto
cc4f8d49-e89d-4a9d-ac05-0c40261e7c71
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

09.03.2020 | rok: 13.04. 2020 | FBH | Zavidovići
IP KRIVAJA D.O.O. ZAVIDOVIĆI U STEČAJU
Javna prodaja nekretnina i pokretnine stečajnog dužnika - parcele zemljišta i poslovna zgrada u privredi, parna lokomotiva i ostalo

Tekst

U skladu sa Članom 25. i 51., a u vezi sa Članom 101. 102, 108. i 29. Zakona o stečajnom poslupku SI. novine FBffl broj: 29/03,32/04,42/06,52/18). te Odluke odbora povjeri laća stečajnog dužnika broj: OP-75-III/20 i OP-75-IV/20 od 05.03.2020. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravnik IP Krivaja d.o.o. Zavidovići u stečaju oglašava:

JAVNU PRODAJU Nekretnina i pokretnine stečajnog dužnika

1. Zakazuje se prodaja javnim usmenim nademelanjem za dan 13.04. ( ponedcljak ) 2020. godine u 11.00 sati u Upravnoj zgradi Vila, Radnička bb, Zavidovići

2. Predmet prodaje - nekretnine stečajnog dužnika po lotovima kao organizaciono -tehnološkim cjelinama, kako slijedi:

1. PREDMET PRODAJE-nekrelnine stečajnog dužnika

1.1. Parcele zemljišta i poslovna zgrada u privredi. Izvod iz posjedovnog lista broj 1106 K.O. Zavidovići. Zemljišno knjižni izvadak, K.O. Zavidovići, ZKU broj 49

LOT 5. - Početna cijena prodaje 409.115,52 KM bez poreza PILANA, poslovna zgrada u privredi, zemljište uz privrednu zgradu KČ 321/40. Poslovna zgrada u privredi. 3552 m:, KO Zavidovići KČ 321/40, Zemljište uz privrednu zgradu, 394 nr, KO Zavidovići KČ 321/40, Zemlji što uz privrednu zgradu, 60 m. KO Zavidovići

Pravo služnosti na pristupni put K.Č. 321/6 koji izlazi na glavnu ulicu označenu sa KČ 1737/1 koja se nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 205 m. nakon 160 m koji na raskrsnici skreće ulijevo u pravcu zapada na dužini K.Č. 321/9, K.Č. 321/37. K.Č. 321/38, K.Č. 321/39, K.Č. 321/40.

1.2. Vila, Kamena kuća, građevinsko zemljište. Izvod iz posjedovnog lista broj 1106 K.O. Zavidovići.

I..OT 7. Početna cijena prodaje U56.232.80 KM bez poreza

K.Č. 675/3, Vila 290m:, KO Zavidovići

K.Č. 675/3, Kamena kuća 187nr, KO Zavidovići

K.Č. 675/3, Dvorište 3905tg, KO Zavidovići,

Komsija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je Odluku o proglašenju historijske građevine Vila (upravna zgrada) Krivaja d.o.o. u Zavidovićima nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, broj: 07.4-2.3-37/18-24 od 21.12.2018. godine.

1.3. Parcele zemljišta. Zemljišno knjižni izvadak K.O. VITEZ, ZKU 1611 LOT 9. Početna cijena prodaje 26.393,58 KM bez poreza

K.Č. 1019/5, k.o. Vitez, ul. Petra Savičića bb, poslovni prostor, površine 39,63m:

1.4. Parcela zemljišta. Zemljišnoknjižni izvadak, K.O. Careva Ćuprija II, ZKU 429 EOT 12. Careva Ćuprija II

Početna cijena prodaje 1.411,20 KM bez poreza

k.Č.I743, pašnjak, 4 klase, Haluge, površine 44 lm:, K.O. Careva Ćuprija II.

Identifikacija oglašene imovine za LOT 5, LOT 7, LOT 9 i LOT 12, Prema Nalazu i mišljenju, urađenom od strane stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke, Fahrudin Delić, brojl3l-F-20i9-766 od 01.07.2019. godine, broj: II4-F-2018-529 od 18.07.2018. godine, broj: 85a-F-2018-500 od 20.05.2018. godine i Apeh na nalaz i mišljenje, broj: 85b-F-20l8-500 od 30.05.2018. godine, Nalaz i mišljenje o procjeni tržišnih fer cijena šumskih i poljoprivrednih

parcela veličine ispod 10.000 m: u K.O. Careva Ćuprija I i II u Općini Olovo, uređen od strane vještaka mr.se. Ahmed Dizđarevie dip.ing., od 29.06.2016. godine

2. PREDMET PRODAJE- pokretnina stečajnog dužnika

2.1. Parna lokomotiva- Kusače - ser.br.4379 Početna cijena prodaje 50.000,00 KM bez PDV

Parna lokomotiva Kusače proizvedena 1901 u lokomotivskoj fabric KRAUS COMP. MUNCH EN & LINZ - NJEMAČKA, serijski broj 4379, snage 90 ks.

Identifikacija oglašene imovine prema: Nalaz i mišljenje sudskog vještaka Procjena tržišne vrijednosti parne lokomotive - kusače. urađen od strane stalnog sudskog vještaka mašinske struke Nafiza Balihodžića iz Donjeg Vakufa, od 02.03.2020. godine.

3.0. UVJETI I NAČIN PRODAJE

2.1. Navedena nepokretna imovina PILANA LOT. 5. nad koj im je utvrđeno razlučno pravo. LOT 7, LOT 9 i LOT 12, prodaje se kako je navedeno u Oglasu po lotovima pojedinačno, u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje.

3.2 Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,

2.2. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna fizička i pravna lica sa dokumentacijom koja ih iđentifikuje i izvršenom uplatom depozita u iznosu od 10% od početne prodajne cijene imovine iz ovog oglasa na transakcionc račune dužnika broj; 141-306-53200041-52 kod Bosna Bank International DD Sarajevo do početka prodaje.

2.4. Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja i nekretnine se ne mogu prodati ispod početne prodajne cijene.

2.5. Sve nekretnine se prodaju bez pokretnina, sa rokom predaje nakon isteka roka od 60 dana od dana zaključenja ugovora, izuzev Kamene kuće koja će se predati nakon IS mjeseci od zaključenja ugovora.

2.6. Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez Poreza na promet nekretnina, plaćanje poreza i sve ostale troškove snosi kupac.

2.7. Imovina se prodaje po principu vidcno-kupljeno, te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne mogu uvažavali.

2.8. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora osim ako se nagodbom postigne drugi rok i za to da saglasnost Odbor povjcrilaca. Uplaćeni depozit je garancija za isplatu ukupne kupoprodajne cijene i ukoliko kupac ne ispoštuje uslove ugovora gubi pravo na uplaćeni depozit u cjelosti.

2.9. Prva najpovoljnija ponuda se proglašava za kupca.

2.10. Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, položeni novac će se vratiti u roku 15 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

2.11. Prije početka nadmetanja stečajni upravnik će objaviti visinu iznosa nadmetanja za svaki lot pojedinačno.

2.12. Prodavač može odustali od prodaje imovine, kao i odabrani ponuđači od kupovine do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

2.13. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 09:00 h do 15:00 h u sjedištu stečajnog dužnika i na telefon broj: 00387 32 877-874.

STEČAJNI UPRAVITELJ Dr. sc. Hamdija Muratović