Javna licitacija za prodaju sve pokretne imovine - pogonska oprema, inventar, mašinski i elektro materijal


Datum
10.4.2020.
Početna cijena
135.127,29
Predmet aukcije
c5c82310-b82e-4df3-9822-48f1ebfe2704
Mjesto
c66a6af4-f0b5-4327-b863-8a8f1de76279
Aukcije
Aukcije
Informacija je dostupna samo registrovanim korisnicima

Dokumenti

Sažetak

13.03.2020 | rok: 17.04. 2020 | RS | Doboj
TRUDBENIK AD DOBOJ-U STEČAJU
Javna licitacija za prodaju sve pokretne imovine - pogonska oprema, inventar, mašinski i elektro materijal

Tekst

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca broj: 7. od 23.01.2020, Stečajni upravnik Trudbenik ad Doboj-u stečaju, pod brojem 46/20, dana 11.03.2020 godine, raspisuje:

javnu licitaciju Za prodaju sve Pokretne imovine stečajnog dužnika kako slijedi:

1. OPREMA I INVENTAR /Bez PDV-a/.................................Spisak br. 1

a) . OPREMA-POGONSKA .............................. 570.010,00 KM

b) . OPREMA-KANCELARIJSKA ................................ 6.066,00 KM

c) . UPOTREBLJIVI INVENTAR-KANCELARIJSKI I POGONSKI ...... 45.307,00 KM

UKUPNO OPREMA I INVENTAR: 621.383,00 KM

2. ALATI (MAŠINSKI I RUČNI) /BezPDV-a/ .................... Spisak broj 2.

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 27 ............................................ 72.185,00 KM

a) SKLADIŠTE ALATA, BROJ 28 ................................. 55.272,00 KM

UKUPNO ALATI (MAŠINSKI I RUČNI): 127.457,00 KM

3. ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA, REPROMATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA I POLUPROIZVODA /Bez PDV-a/

Spisak broj 3.

a) . SKLADIŠTE BROJ 01, ELEKTRO MATERIJALI I DIJELOVI..... 109.642,75 KM

b) . SKLADIŠTE BROJ 02, REPROMATERIJAL I KANCELARIJSKI MATERIJAL .. 14.890,00 KM

C). SKLADIŠTE BROJ 08, REZERVNI DUELOVI-KUPOVNE POZICIJE... 218.805,49 KM

d) . SKLADIŠTE BROJ 37, DIJELOVI MAŠINSKOG ODRŽAVANJA...15.005,05 KM

e) . SKLADIŠTE BROJ 38, DIJELOVI ELEKTRO ODRŽAVANJA ... 12.049,60 KM

f) . SKLADIŠTE BROJ 66, GOTOVE ROBE ............. 32.679,00 KM

g) . SKLADIŠTE BROJ 76, PVK poluproizvodi ................ 49.924.93 KM

h) . SKLADIŠTE BROJ 77. PMK poluproizvodi ..................... 28.153.64 KM

UKUPNO SKLADIŠTA: 481.150,46 KM

UKUPNO POKRETNA IMOVINA = 621.383,00 KM + 127.457,00 KM +481.150,46 KM = 1.229.990,46 KM

/Na svu pokretnu imovinu, Spiskovi 1,2 i 3, dodaje se vrijednost PDV-a/.

- MJESTO I DATUM PRODAJE:

Doboj, Nikole Tesle broj 26, dana 17.04.2020 godine u 12.00 časova u prostorijama stečajnog dužnika i ista će se održati i kada učestvuje samo jedan ponuđač.

- PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešća na javnoj licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja dodana 16.04.2020 godine, izvrše uplatu depozita na ž.r stečajnog dužnika broj: 1610000160420066 Raiffeisen Bank i to za:

- Depozit za svu pokretnu imovinu, zbirno, (spisak 1-3), 50.000,00 KM,

- Depozit za opremu i inventar (10% za cijeli spisak broj 1. ili zbirno po stavkama a, b i c ili 20 % pojedinačno za svaku pokretnu stvar koja se nalazi na navedenom spisku

- Depozit za alate (mašinske i ručne), (10% za cijeli spisak broj 2. š zbirno postavkama a, b ili 20% pojedinačno za svaku pokretnu stvar koja se nalazi na navedenom spisku

- Depozit za zalihe (10% za cijeli spisak broj 3. ili zbirno po stavkama a,b,c,d,e,f,g,h ili 20 % pojedinačno za svaku pokretnu stvar koja se nalazi na navedenom spisku

- OSTALI USLOVI LICITACIJE

Sva pokretna imovina koja je predmet oglašavanja prodaće se kupcu sa najpovoljnijom ponudom, a prednost Će se dati ponuđaču koji Želi kupiti svu imovinu zbirno ili zbirno po spisku, a ako takvih ponuda ne bude, prednost imaju ponuđači sa većom ponudom od početne cijene za svaku pokretnu stvar koja se nalazi na navedenom spisku.

Ponuđač koji izvrši uplatu depozita, a ne želi da licitira na licitaciji ili želi odustati na licitaciji bez ponuđene cijene, istom se neće vratiti depozit. Minimalni korak licitacione cijene odrediće Komisija na licitaciji.

Cijene se ne mogu nuditi manje od cijena objavljenih u Oglasu,

Ponuđač koji licitira a ne uspije u licitaciji, istom se vraća depozit u roku od 3 dana, a ponuđač koji izlicititira ponuđenu imovinu, depozit će se računati kao dio uplate, s tim da razliku do licititirane cijene dužan uplatiti u roku od 3 dana.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od izlidtirane cijene, isti gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a prihvata se sleđeća najpovoljnija ponuda pod istim uslovima.

-UVIDU IMOVINU

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju imovinu koja je predmet prodaje, a detaljnije informacije, opis i specifkaciju imovine po spiskovima broj: (1-3), se može dobiti na telefon broj: 065 605 212, 065 562115, ili na zahtjev na email: trudhenik.stecaj@gmail.com

Stečajni upravnik